1.По времето на цар Петър се ражда прочутото през Средните векове ................................................., което през следващите векове разпрострира своето влияние до Атлантическия океан. Идеите на ............................................ имат изключително въздействие в средновековния свят най-вече върху  френските катари и албигойци, италианските патарени, руските стриголници и т.н.

2.През XV-XVI в. в Османската империя съществуват категории българско население разполагащи с привилегии,  данъчни облегчения и свои командири. Това се отнася например за военизираното население – войнуци, мартолоси, власи, дервенджии идр. За какво са отговаряли :
Войнуците .........................................................................................................................................................
Дервенджиите ...................................................................................................................................................
Власите ..............................................................................................................................................................
Мартолосите ......................................................................................................................................................

3.Светското име на .................................................................. (1793-1813) е Стойко Владиславов. Роден е в Котел. Около 30 години работи като учител и книжовник в родния си град, а по-късно и в карнобатските села. От 1803 г. работи в Румъния, където се заема да обобщи дългия си жизнен път и създава своята ръкописна автобиография.

4.Княз Дондуков-Корсаков възлага на С. Лукиянов – управляващ Съдебния отдел при Управлението на руския императорски комисар в България, да подготви проект за ..............................................................

5.През 1890 – 1892 г. е създадена ............................................... партия. В основата й е група от Либералната партия сформирана около Стефан Стамболов.
През 1891 г. Д. Благоев основава ....................................................................................................... партия.
През 1895 г. д-р. В. Радославов основава ......................................................................................... партия.
През 1896 г. бившата Либерална партия на Каравелов се трансформира в .................................. партия.

6.На 14 април 1925 г. сутринта четата на В. Икономов извършва покушение срещу цар Борис в Арабаконашкия проход. Същият ден следобед е застрелян о.з. ген. Коста Георгиев, председател на Демократическия сговор в София. Два дена по-късно .................................................................................

7....................................................................... възниква като институция през 1888 г., но дълго време обитава няколко сгради. Благодарение на завещание, включващо 7 милиона златни лева и място от 10 декара, придобива собствена сграда. Тя е построена на мястото на един от прочутите софийски ханове – Молловия, разположен на входа на София. Строежът на започва 1924 г. и завършва през 1934 г.

8.Една от първите модерни европейски сгради в центъра на София е .......................................................... Строежът е започнал през 1895 г. Архитект и проектант е чехът Антонин Колар. Фасадата е издържана в стил неоренесанс. Ясно се открояват различните подходи при оформлението на етажите, които първоначално били два, но в последствие е построен и трети.  На първия етаж е оформена поредица от салони. Стените са тапицирани в коприна и украсени с гипсови декорирани тавани.

9.Първата седмица след началото на Великия пост е т.н. Чиста седмица, в която всеки ден си има име: Чисти понеделник, Черен вторник, Луда сряда, Въргоглав четвъртък, Черен петък, ...................................... . Безпорно най-интересният ден в тази седмица в събота, посветена на християнския светец св. дълекомъченик ...................................... .

10.......................................... заема площ от около 14 000 км2. Той е част от морфоструктурата на Балканидите, оформила се на границата между мезозойската и неозойската ера. Състои се от правилни гънки антиклинали и синклинали, често наричани юротипни. Те са разположени успоредно едни на други. През терциера той е бил подложен на трикратни издигания, които са се редували с периоди на относителен покой, когато са се оформят денудационните заравнености, проломите на реките и скаровидната речна мрежа. Областта на ......................................... се отличава с хълмист, нископланински и отчасти планински релеф.