A contrario  На противоположно основание 
A posteriori  Въз основа на опита; от последното 
A priori  Преди опита; предварително 
A vinculo matrimonii  От брачната връзка 
Ab agendo  Лишен от право 
Ab antecedentibus et a consequentibus  От причините и последиците 
Ab hinc  Оттук; отсега 
Ab initio  Отначало 
Ab intestato  Без завещание 
Abdicatio  Отказване; напускане 
Abalienatio  Отчуждаване 
Aberratio ictus  Отклоняване на удара 
Ablatio  Отнемане 
Ablator  Грабител 
Abloco  Давам под наем 
Abrogatio  Отмяна 
Abrogatio expressa  Изрична отмяна 
Abrogatio legis  Отмяна на закон 
Abrogatio tacita  Мълчалива отмяна 
Abruptio  Развод 
Аbsente cum dolo et culpa  Умишлено неявяване в съда 
Absente reo  В отсъствие на обвиняемия 
Absentia testimoniorum  Липса на доказателства 
Absolutum dominium  Абсолютна власт 
Accessio  Присъединяване 
Accessio sequitur principali  Присъединената вещ следва главната 
Accidentalia negotii  Допълнителни елементи на договора 
Accomenda  Акоменда 
Accusare proditionis  Обвинявам в предателство 
Accusatio  Обвинение 
Accusator  Обвинител 
Accusatus  Обвиняем 
Actio  Действие, иск, жалба 
Actio aestimotaria  Иск за намаляване на цената 
Actio auctoritatis  Иск на купувача срещу продавача на недвижим имот, обременен с тежести 
Actio certae creditae pecuniae  Иск за връщане на дадена в заем парична сума 
Actio certae rei  Иск за връщане на дадена вещ 
Actio civilis  Граждански иск 
Actio civilis in factum  Иск за изпълнение 
Actio civilis incerti  Иск за изпълнение 
Actio commodati  Иск на заемодателя срещу заемателя 
Actio communi dividundo  Иск за делба на съсобственост 
Actio conducti  Иск на наемателя срещу наемодателя 
Actio confessoria  Вещен иск за защита на поземлен сервитут 
Actio culposa  Виновно действие 
Actio empti utilis  Иск при съдебно отстраняване 
Actio damni infecti  Иск срещу собственика на постройка, която може да рухне и да причини вреди на съседен имот 
Actio de aestimato  Иск за плащане на цената на дадена вещ 
Actio de dolo  Иск за обезщетение на причинени имуществени вреди 
Actio de deiectis vel effusis  Иск за изхвърленото и излятото 
Actio de pauperie  Иск за обезщетение на вредите, причинени от животно 
Actio de pensi  Иск на поръчителя срещу прекия длъжник 
Actio depositi contraria  Иск за заплащане на разноските по пазене на вложена вещ 
Actio depositi directa  Иск за връщане на вложена вещ 
Actio directa  Пряк иск 
Actio doli  Иск за унищожаване на договор поради измама 
Actio empti  Иск на купувача срещу продавача 
Аctio ex contractu  Иск за нарушаване на договор 
Actio ex delicto  Иск за гражданско правонарушение 
Actio ex stipulatu  Иск за изпълнение на договор в полза на добросъвестната страна по него 
Actio familiae erciscumdae  Иск за делба на съсобственост, възникнала от наследяване 
Actio finium regundorum  Иск за уреждане на границите 
Actio in factum  Иск за изпълнение 
Actio in factum praescriptis verbis  Иск за изпълнение на насрещна престация 
Actio in personam  Личен иск 
Actio in rem  Иск за защита на абсолютно вещно право 
Actio libera in causa  Иск срещу лице, което съзнателно се поставя в невменяемо положение и извършва замислено преди това престъпление 
Actio negatoria  Негаторен иск 
Actio negotiorum gestorum  Иск в полза на лицето, извършило чужда работа без пълномощие 
Actio obliqua  Косвен иск в полза на кредитора 
Actio Pauliana  Павлов иск 
Actio pigneratitia contraria  Иск за заплащане на разноските по пазене на заложена вещ 
Actio praescriptis verbis  Иск за изпълнение на насрещна престация 
Actio pro socio  Иск на съдружник срещу останалите съдружници 
Actio quanti minoris  Иск за намаляване на цената поради недостатъци на вещта 
Actio quod metus causa  Иск за заплащане на четворната стойност на претърпяната щета 
Actio redhibitoria  Иск за разваляне на договора поради скрити недостатъци на вещта 
Actio temporalis  Иск, който се погасява по давност 
Actio vi bonorum raptorum  Иск за връщане на насилствено заграбена вещ 
Action ex contract  Иск за нарушаване на договора 
Action ex delicto  Иск, основан на деликтно правонарушение 
Actor  Деятел, ищец 
Actor sequitur forum rei  Ищецът следва съдилището на ответника 
Ad absurdum  До безмислие 
Ad acta  Към дело 
Ad diem  На определения ден 
Ad disputandum  За обсъждане 
Ad exemplum  По пример; по образец 
Ad extremum  Най-накрая 
Ad hoc  За конкретния случай; за момента 
Ad hominem  Според човека; лична нападка 
Ad interim  Междувременно 
Ad libitum  По свое желание 
Ad litem  За съдебното дело 
Ad litteram  Буквално 
Ad litteras  Буквално 
Ad notam  За отбелязване 
Ad omnia  Във всяко отношение 
Ad personam  Лично 
Ad praescriptum  Според предписанията 
Ad probationem  За доказване 
Ad referendum  Подлежащ на потвърждаване 
Ad rem  На въпроса 
Ad solemnitatem  За действителност 
Ad substantiam  За действителност 
Ad usum  Според обичая 
Ad valorem  Според стойността 
Ad verbum  Буквален 
Addictio  Присъда 
Addictio in diem  Клауза в договора за продажба, по силата на която продавачът може да развали договора, ако в определен срок намери друг купувач, който му предложи по-добри условия 
Addictus  Неплатежоспособен длъжник 
Adiectus solutionis causa  Клауза в договора, по силата на която длъжникът може да плати не на кредитора, а на друго овластено с договора лице 
Admanuensis  Лице, произнасящо клетва 
Administratio  Управление 
Admissum  Постъпка 
Adoptator  Осиновител 
Adoptio  Осиновяване 
Adoptio minus plena  Непълно осиновяване 
Adoptio plena  Пълно осиновяване 
Adrogo  Осиновявам 
Adversus legem  Противно на закона 
Advocator  Адвокат 
Advoco  Призовавам 
Adulterium  Прелюбодеяние 
Aestimatio  Оценка 
Aestimatum  Консигнация 
Affectus  Афект 
Affinitas  Родство 
Affinitas affinitatis  Неродствени отношения 
Agens  Ищецът следва съдилището на ответника 
Ager novalis  Изоставена земя 
Agere in fraudem legis  Заобикаляне на закон 
Aggregatio mentium  Съвпадение на мненията 
Agnatio  Родство по бащина линия 
Alia enormia  Други вреди 
Aliamenta  Право на преминаване 
Alibi  Другаде 
Alieni juris  Под контрола и пълномощията на друго лице 
Alieno nomine  От чуждо име 
Alimentum  Издръжка 
Alio intuitu  С други намерения 
Aliter  По друг начин 
Aliud pro alio  Даване вместо плащане 
Aliud pro alio invito creditori solvi non potest  Без съгласие на кредитора не може да се плати едно вместо друго. 
Aliunde  От друг източник 
Alogia  Безсмислица 
Alta proditio  Държавна измяна 
Alto et basso  Въпроси от различен характер 
Alto mare  Открито море 
Amans patriae  Обичащ отечеството си 
Amicus curae  Консултант на съда 
Amissio  Загуба 
Amnestia  Амнистия 
Amotio  Конфискация, отнемане 
Ancipitis usus  Двусмислена употреба 
Animadversio capitalis  Смъртно наказание 
Animus  Намерение 
Animus auctoris  Престъпно намерение 
Animus dominii  Намерение на владелеца да държи вещта като собствена 
Animus furandi  Намерение за кражба 
Animus licrandi  Намерение да се открадне 
Animus nocendi  Намерение за причиняване на вреди 
Animus novandi  Намерение да се новира задължение 
Animus obligandi  Намерение за поемане на задължение 
Animus possidendi  Намерение да се владее 
Animus revertendi  Намерение за връщане обратно в предишното местожителство 
Animus solvendi  Намерение да се плати 
Annum  Година 
Ante diem  Предсрочно 
Ante factum  Предварително 
Ante omnia  Преди всичко; най-напред 
Ante tempus  Преди изтичане на срока 
Annum, diem et vastum  Година, ден и увреждане на имуществото 
Apex juris  Усъвършенстване на закона 
Appelatio  Обръщение 
Appendittia  Допълнение 
Apprentici ad barras  Адвокат, който пледира 
Approbatio  Потвърждаване 
Apta viro  Годен за брак 
Apud acta  Между делата 
Aquae ductus  Сервитут за водопровод през чужда земя 
Aquae hanstus  Сервитут за черпене на вода 
Arbiter  Съдия 
Arbitrium  Отсъждане 
Arbitrium liberum  Свободно мнение 
Arcano  Тайно; по скрит начин 
Argumentum  Доказателство 
Argumentum a contrario  Аргумент от противното твърдение 
Argumentum a fortiori  Аргумент за по-силното основание 
Argumentum ad oculos  Очевидно съображение 
Argumentum ad rem  Съображение, основано на факти 
Argumentum argentarium  Подкуп 
Arrha  Задатък 
Arrogatio  Припознаване 
Arta propinquitas  Близко родство 
Articulus  Член; параграф 
Ascendentes  Възходящ 
Aspotavit  Кражба 
Asprera lex  Строг закон 
Assumpsit  Задължение 
Aversio  Отбив от данък, отклоняване на средства 
Aversor  Крадец 
Avulsio  Съединение на недвижими вещи 
Avocatus diaboli  Адвокат, който тълкува превратно закона 
Auctio  Търг 
Audiatur et altera pars  Да се изслуша и другата страна. 
Authenticum  Оригинален документ 

Beneficium  Облагодетелстване 
Beneficium abstinendi  Право на поръчителя да поиска от кредитора да насочи иска си за изпълнение първо към длъжника 
Beneficium cedendarum actionum  Встъпване в правата на удовлетворения кредитор 
Beneficium inventarii  Ограничаване на отговорността на наследника по опис до размера на полученото наследство 
Beneficium separationis  Отделяне на имуществото на наследодателя от това на наследниците 
Bis de eadem re ne sit actio  За едно и също нещо не може да се предявява два пъти иск 
Bona  Имущество 
Bona confiscata  Конфискувано имущество 
Bona conscientia  Чиста съвест 
Bona fides  Добросъвестност 
Bona fide possessio  Добросъвестно владение 
Bona fide possessor  Добросъвестен владелец 
Bona fide purchairser  Добросъвестен купувач 
Bona mobilia  Движимо имущество 
Bona vacantia  Безстопанствена вещ, непотърсена 
Bonis cedere  Прехвъряне на имущество 
Bonorum communio  Имуществена общност 
Bonorum emptor  Купувач на цялото имущество на несъстоятелен длъжник 
Bonorum possessio  Владение на наследство 
Bonum mercatorium  Придобито имущество 
Bonum publicum  Публични блага 
Bonus pater familias  Добър стопанин 

Caedes  Убийство 
Calamitas  Злополука 
Calumnia  Клевета 
Calumniator  Клеветник 
Cambium purum  Плащане в брой 
Capacitas  Способност 
Capax  Способен да упражнява някакво право 
Capias ad respondendum  Съдебна заповед за задържане и довеждане на ответник в съда 
Capias extendi facias  Изпълнителен лист срещу длъжници на държавата 
Capiatur pro fine  Изпълнителен лист за събиране на глоба 
Capital  Престъпление 
Capitalis  Главен, наказателен, смъртен 
Capitalis baro  Главен съдия 
Capitalis custos  Главен управител 
Capitalis debitor  Главен длъжник 
Capite  На глава 
Capitis damnare  Осъждам на смъртно наказание 
Capitis deminutio  Изгубване на правоспособност 
Capitis deminutio media  Лишаване от граждански права 
Capitis ultionis  Кръвно отмъщение 
Captio  Арест 
Caput habeo  Правоспособен съм 
Caput legis  Глава на закон 
Carcer  Затвор 
Casatio  Отмяна; унищожение 
Cassetur billa  Искът да бъде касиран 
Castigabilis  Наказуем 
Castigatio  Наказание 
Casula  Незначителен повод 
Casus  Случай; събитие 
Casus belli  Повод за война 
Casus fortuitus  Случайно събитие 
Caveat actor  На риск на ищеца 
Caveat emptor  На риск на купувача 
Causa  Основание; причина 
Causa acquirendi  Основание за получаване или придобиване на нещо 
Causa causans  Съществена причина 
Causa donandi  Основание за дарение 
Causa efficiens  Подбуда, мотив за извършване на престъпление 
Causa libera in actio  Доброволно извършено действие 
Causa possessionis  Основание на владението 
Causa solvendi  Основание за продажба 
Causam dicere  Защитавам себе си или друг 
Causam perdere  Губя дело 
Causatio  Обвинение 
Causidicus  Защитник; адвокат 
Cautio  Гаранция, залог, обезпечение 
Cautio damni infecti  Обезпечение за нестанала, но възможна щета 
Cautio de restituendo  Гаранция за възстановяване на причинени вреди 
Cautio indicatum solvi  Обезпечение на чужденец за заплащане на разноските по делото 
Cautio pro expensis  Обезпечение за съдебни разноски 
Cautor  Поръчител 
Celator  Укривател 
Censor  Оценител 
Census  Оценка 
Certatio  Спор 
Certorary  Изискване на дело, изпращане на обвинителен акт във висшестоящ съд 
Cessante causa, cessat effectus  Престане ли да действа причината прекратява се и следствието. 
Cessio  Цесия; отстъпване; прехвърляне 
Cestue que trust  Лицето, за което се учредява попечителство 
Cestue que use  Лицето, за чията сметка се държи даден имот или право от трето лице 
Cestui que vie  Лицето, през чийто живот даден имот  ще се ползва от трети лица 
Ceteris paribus  При равни условия 
Chirographum apud debitorem repertum presumitur solutum  Ако разписката е върната на длъжника, счита се, че той изпълнил задълженията си към кредитора 
Circulator  Спекулант 
Circulus vitiosus  Порочен кръг 
Civilis  Граждански 
Civis  Гражданин 
Civitas  Гражданство 
Clausa poenalis  Наказателна клауза 
Clausula  Заключение 
Clausula rebus sic stantibus  Букв. "клауза при неизменени обстоятелства" 
Clepta  Крадец 
Codex  Законник 
Cognatio  Кръвно родство 
Cognitio  Разследване 
Cognitor  Следовател 
Cognomentum  Фамилно име 
Coheres  Сънаследник 
Cohortatio  Подбуждане към престъпление 
Coitio  Договор; съгласие 
Collegia tenuiorum  Взаимоспомагателна каса 
Collegium  Съдийска колегия (състав) 
Collisio  Противоречие; противопоставяне 
Colloquim  Разговор 
Comminatio  Заплашване 
Commodatum  Заем за послужване 
Commorientes  Лица, починали едновременно 
Communicator  Съучастник 
Compacte  Според договора 
Compactum  Договор 
Compensatio culpae  Компенсация на вини 
Compensatio lucri cum damno  Компенсиране на извлечената полза с причинената вреда 
Compilatio  Грабеж; обир 
Comprobatio  Одобряване 
Conatus imperfectum  Недовършен опит 
Conatus perfectum  Довършен опит 
Conceptus pro iam nato habetur, quotiens de commodis eius agitur  Заченатият се счита за роден, ако това е в негова полза 
Conciliator  Посредник 
Concitator  Подбудител 
Concursus facultativus  Доброволно съучастие 
Concursus necessarius  Необходимо съучастие 
Concursus realis  Реална съвкупност 
Condemnatio  Осъждане 
Condemnator  Обвинител 
Condictio  Иск, с който се предявява относително право 
Condictio causa data causa non secuta  Извъндоговорен иск за връщане на вече направена престация 
Condictio causa finita  Иск поради отпаднало основание 
Condictio ex causa furtiva  Иск за стойността на откраднатата вещ 
Condictio indebiti  Иск за връщане на недължимо платеното 
Condictio ob rem dati  Извъндоговорен иск за връщане на вече направена престация 
Condictio sine causa  Иск за неоснователно обогатяване 
Condictio triticaria  Иск за връщане на дадена в заем потребима вещ 
Conditio  Условие 
Conditio sine qua non  Необходимо условие (без което не може) 
Condominium  Съсобственост 
Conductio agri vectigalis  Договор за дългосрочен наем 
Conductor  Наемател 
Conductum  Наем 
Confessio  Признание 
Confessio conscientiae vox est  Признанието е глас на съвестта 
Confidentia  Доверие 
Confirmator  Поръчител 
Confiscatio  Конфискация 
Confitens reus  Обвиняем, който се признава за виновен 
Confusio  Сливане 
Coniectio  Тълкуване 
Congressus  Среща; събрание 
Conscius  Съучастник 
Consecutio  Следствие 
Consensio scelerata  Престъпен сговор 
Consessor  Съдебен заседател 
Consensus  Съгласие 
Consilium  Консилиум 
Consimili casu  Заповед за евикция 
Consortium  Консорциум 
Constitutio  Устройство; наредба 
Constitutum  Делегация; съглашение 
Constitutum debiti alieni  Съглашение за поемане на чуждо задължение 
Constitutum possessionis  Оставане на бившия собственик като наемател в продадения имот 
Contra factum nec valet argumentum  Срещу фактите доводите не важат 
Contra legem  Против закона 
Contractus  Договор; конкракт; отношение 
Contractus innominati  Ненаименовани договори 
Contradictio in adiecto  Противоречие в смисъла 
Contradictio in se  Вътрешно противоречие 
Connubium  Брак 
Cooperor  Съдействам 
Coproprietas  Съсобственост 
Corpus delicti  Веществено доказателство; предмет на престъплението 
Corpus possessionis  Фактическите действия, чрез които се осъществява намерението да се владее 
Corpus iuris  Сборник от закони 
Correi credendi  Съкредитори 
Correi debendi  Съдлъжници 
Creditor  Кредитор 
Cretio  Приемане на наследство 
Crimen  Престъпление 
Crimen compositum  Съставно престъпление 
Criminosus  Престъпен 
Cuique suum  Всекиму своето 
Cuius commodum, eius incommodum  Комуто ползата, нему и вредата 
Culpa  Вина; небрежност 
Culpa in contrahendo  Вина при договарянето 
Culpa in custodiendo  Вина при пазенето 
Culpa lata  Груба небрежност 
Cum silentio  Мълчаливо 
Cum testamenuo annexo  С допълнително завещание 
Cura minorum  Попечителство над малолетни 
Curatio  Настойничество 
Curriculum vitae  Биографични данни 

Damnatio  Осъждане 
Damnatio capitis  Осъждане на смърт 
Damnum  Вреда; увреждане 
Damnum emergens  Претърпяна щета 
Damnum iniuria datum  Противоправно увреждане на чужда вещ 
Dare  Прехвъряне на собственост или друго вещно право 
Datio in solutum  Даване вместо изпълнение 
De arbitratione facta  Разпореждане на съда за решен от арбитража случай 
De bien et de mal  За добро и зло 
De bonis non administratis  Неуправляван имот 
De die  Денем 
De facto  На дело; фактически 
De lege agraria  За аграрния закон 
De lege ferenda  С оглед на бъдещия закон 
De lege lata  Според действащия закон 
De minimis non curat lex  Законът не се интересува от подробностите. 
De iure  По право; съгласно правото 
Debeo  Дължа 
Debet etdetinet  Дължи и забавя 
Debitor  Длъжник 
Debitum  Дълг, задължение 
Debitus  Дължим 
Defendemus  Ще защитаваме 
Delicta commissiva  Престъпления, извършвани чрез действие 
Delicta omissiva  Престъпления, извършвани чрез бездействие 
Delictum  Деликт; провинение; грешка 
Delictum putativum  Въображаемо престъпление 
Delictum quasi artem exercere  Рецидив 
Denuntiatio testimonii  Призоваване на свидетел 
Depositum  Влог 
Depositum miserabile  Необходим влог 
Deputatus  Депутат; народен представител 
Derogatio  Отменяне 
Derogatio legis  Отмяна на закон 
Derogo  Отменям 
Desuetudo  Отменяне на правната норма, неприлагане 
Devastavit  Незаконосъобразно разпореждане с наследено имущество 
Dica  Съдебен процес 
Dictatura  Диктатура; неограничена власт 
Dies  Срок 
Dies a quo  Начален срок 
Dies ad quem  Краен срок 
Dies certus  Определен срок 
Dies fastus  Присъствен ден 
Dies fatalis  Краен, решаващ срок 
Dies incertus  Неопределен срок 
Dies nefastus  Неприсъствен ден 
Differentia specifica  Отличителен признак 
Diligens pater familias  Грижа на добър стопанин 
Diligentia  Грижа 
Diligentia quam suis  Грижа, която се полага за собствени работи 
Dissensio de iure  Спор за право 
Dissensus  Разногласие 
Distringas  Изпълнителен лист с опис на имуществото 
Dividentus  Който трябва да се раздели 
Do ut des  Давам, за да дадеш 
Do ut facias  Давам, за да направиш 
Dolus  Измама; умисъл 
Dolus deliberatus  Предумисъл 
Dolus directus  Пряк умисъл 
Dolus eventualis  Евентуален умисъл 
Dolus impetus  Афектен умисъл 
Dolus praemeditatus  Предумисъл 
Dolus repentinus  Внезапен умисъл 
Dominium  Собственост, притежание 
Dominium directum  Пряко владение 
Donandi causa  Основание на дарението 
Donatio  Дарение 
Donatio mortis causa  Дарение по повод на смърт 
Donatio sub modo  Дарение с тежести 
Donor  Дарител 
Duplex querela  Двойна жалба 
Dura lex, sed lex  Строг закон, но закон 

Editus  Издаден 
Ei incumbit probatio, qui dicit, non qui negat  Тежестта на доказването пада върху този, който твърди нещо, а не върху този, който го отрича 
Eiusdem generis  И други подобни 
Emphyteusis  Емфитевсис 
Emptio  Покупка 
Emptio-venditiо  Покупко-продажба 
Emptio-venditio rei speratae  Покупко-продажба на бъдеща вещ 
Emptio-venditio spei  Покупко-продажба на шанс 
Emptor  Купувач 
Ergo  Следователно 
Erratum  Съдебна грешка 
Error  Грешка 
Error in corpore  Грешка относно предмета 
Error in negotio  Грешка относно естеството на договора 
Error in persona  Грешка относно личността 
Error in substantia  Грешка относно материята, от която е изработена вещта 
Error iuris  Грешка в правото 
Error iuris nocet  Грешката в правото вреди 
Essentialia negotii  Съществени елементи на договора 
Et cetera  И така нататък 
Evictio  Съдебно отстраняване от вещта; евикция 
Ex adverso  От противното 
Ex aequo  Наравно 
Ex cathedra  Окончателен; служебно 
Ex consensu  Със съгласие 
Ex contractu  Извън договора 
Ex curia  Извън съда 
Ex dispari causa  На различно основание 
Ex eadem causa  На същото основание 
Ex fide bona  По съвест 
Ex gratia  Безвъзмездно 
Ex lege  По закон 
Ex legum sententia  Според смисъла на закона 
Ex maleficio  От злоупотреба 
Ex mea re  В моя полза 
Ex memorii  По памет 
Ex necessitate  По необходимост 
Ex nunc  Отсега нататък; действие за в бъдеще 
Ex officio  Служебно 
Ex parte  Отчасти; едностранно производство 
Ex tunc  Обратно действие 
Exceptio  Възражение 
Exceptio doli generalis  Възражение за унищожаване на договор поради измама 
Exceptio non adimpleti contractus  Възражение за неизпълнен договор 
Exceptio non veritatis  Възражение, че инкриминираните думи или обстоятелства не са истински 
Exceptio rei venditae et traditae  Възражение за продадена и предадена вещ 
Exceptio rei iudicatae  Възражение за присъдено нещо 
Exceptio veritatis  Възражение, че инкриминираните думи или обстоятелства са истински 
Еxcessus mandati  Превишаване пределите на представителната власт 
Excusatio  Извинение 
Exequatur  Екзекватура 
Exilium  Заточение 
Exordium  Въведение 
Expressis verbis  Изрично 
Extra culpam  Без вина 
Extra legem  Извън закона 
Extra ordinem  Извънредно 

Facere  Други действия, различни от прехвърляне или учредяване на вещни права 
Facere finem  Плащам глоба 
Facere legem  Създаване на закон 
Facere sacramentum  Полагам клетва 
Facio ut des  Правя, за да дадеш 
Facio ut facias  Правя, за да направиш 
Facta concludentia  Мълчаливи, конклудентни действия 
Facta notoria  Общоизвестни факти, които не подлежат на доказване 
Facta probantur, iura deducuntur  Фактите се доказват, правата се извличат 
Factum probandum  Факти, които трябва да се докажат 
Facultas alternativa  Възможност да се избира между две неща 
Falsi crimen  Инкриминиране на лъжата 
Falsus procurator  Мним пълномощник 
Falsus testis  Лъжесвидетел 
Famacide  Клеветник 
Festinum  remedium  Бързо поправяне на вреди 
Fiat  Одобрение 
Fictio  Измислица 
Fictio iuris  Правна фикция 
Fidejussor  Поръчител 
Fidepromissio  Поръчителство 
Fides publica  Публично доверие 
Fiducia  Доверие, гаранция 
Fiduciarius  Лице, което поема задължение по договор 
Fieri facias  Насочване на искането за плащане към имуществото на длъжника 
Flagrante delicto  На местопрестъплението 
Foederatio  Обединение; съюз 
Foedere  Съюзявам 
Force majeure  Непреодолима сила 
Forma ad probationem  Форма за доказване 
Forma ad solemnitatem  Форма за действителност 
Forensis  Обществен, съдебен 
Forum delicti commissi  Подсъдност по местоизвършване на престъплението 
Forum generale  Обща подсъдност 
Forum rei sitae  Подсъдност по местонахождение на имота 
Fraus  Измама 
Fraus creditorum  Умишлено увреждане на кредиторите 
Fructus  Плодосъбиране 
Fructus civiles  Граждански плодове на вещта 
Fructus naturales  Естествени плодове на вещта 
Functus officio  Осъществена функция, изчерпано правомощие 
Fundamentum  Основа 
Fundi patrimoniales  Наследствени земи 
Fundi publici  Обществени земи 
Furandi animus  Намерение за кражба 
Furtum  Кражба 
Furtum manifestum  Явна кражба 

Genus  Род 
Genus non perit  Родът не погива 
Gestio  Действие 
Gestor  Гестор; лице, което води чужда работа без пълномощие 
Gift causa mortis  Дарение в случай на смърт 
Gift inter vivas  Дарение между живи 
Gradus cognationis  Степен на родство 
Gratis dictum  Доброволно заявление 

Habemus confitentum reum  Самопризнание 
Habitatio  Обитаване 
Hereditas  Наследство 
Heres  Наследство 
Hic et nunc  Незабавно; тук и сега 

Ibidem  Пак там 
Ignorantia  Незнание 
Ignorantia iuris nocet  Незнанието на правото вреди 
Ignorantia legis  Незнание на закона 
Ignoratio legis neminem excusat  Незнанието на закона не извинява никого 
Ignorantia legis non excusat  Незнанието на закона не извинява 
Illicitus  Непозволен 
Imbecellitas mentis  Невменяемост 
Impedimenta legis  Законни пречки 
Impedimenta matrimonii  Пречки за встъпване в брак 
Impensae necessariae  Необходими разноски 
Impensae voluptariae  Луксозни разноски 
Impensae utiles  Полезни разноски 
Imperare sibi maximum est imperium  Най-голяма власт е да заповядва човек на себе си 
Imperativus  Изисквам безусловно 
Imperium  Държава 
Imperium in imperio  Държава в държавата 
Implicite  Подразбиращо се 
Imputatio facti  Причинна връзка 
Immunitas  Изключване от задължение 
In ambiguo  Под съмнение 
In breve  Накратко 
In concreto  Конкретно 
In corpore  Изцяло 
In curia  В съда 
In diem  На ден 
In dubiis abstine  При съмнение се въздържай 
In dubio pro reo  При съмнение - в полза на обвиняемия 
In fine  На края 
In flagrante delicto  В процеса на извършване на друго нарушение 
In forma pauperis  По бедност 
In has leges  При тези условия 
In limine litis  Преди започване на съдебния процес 
In loco parentis  Вместо родител 
In pari causa melior est condicio  При еднакви условия се предпочита владелецът 
In pari delicto  Еднакво виновно лице 
In personam  Свързано с личността 
In re  Относно, що се касае 
In rerum natura  В природата на нещата 
In statu nascendi  В момента на създаването 
In statu quo ante  В старото положение 
In rem  Свързано с вещта 
Incestus  Кръвосмесителен 
Incorporatio  Включване 
Indebitus  Недължим 
Indictio belli  Обявяване на война 
Indignitas  Недостойнство за наследяване 
Indivisum  Неделима съсобственост 
Individuum  obligationis  Неделимо задължение 
Infamia  Обида 
Inopia probationum  Липса на доказателства 
Innocens  Невинен 
Inops consilii  Адвокатско съдействие 
Inscribo  Вписвам 
Insimulo  Вменявам във вина 
Instrumentum sceleris  Оръдие, средство за извършване на престъплението 
Inter arma silent leges  По време на война законите мълчат 
Inter alia  Между другото 
Inter partes  Между страните 
Inter vivas  Между живи 
Interpellatio  Покана; възражение 
Intuitu personae  С оглед личността 
Invadiare  Залагане, ипотекиране 
Investitura  Въвеждане в длъжност 
Iniuria  Посегателство над личността 
Ipso facto  От самия факт 
Ipso iure  По силата на правото; по право 
Item  Параграф 
Iter  Право на преминаване през чужд имот 
Iudicatum solvi  Да се плати отсъденото 
Iudicatur  Правораздаване 
Iudicium  Съд, присъда 
Iudicium capitis  Наказателен процес 
Iura in re aliena  Права върху чужда вещ 
Iure et facto  Според закона и фактите 
Iure gestionos  Осъществяване на частноправни действия от държавата 
Iuris et de iuris  По право и по закон 
Iuris vinculum  Правна връзка 
Iurisdictio  Правораздаване 
Ius  Право 
Ius abstinendi  Право на въздържане 
Ius abutendi  Право на разпореждане 
Ius civile  Гражданско право 
Ius cogens  Императивна норма 
Ius criminale  Наказателно право 
Ius dispositivum  Диспозитивна норма 
Ius distrahendi  Право да се продаде заложената вещ 
Ius ecclesiasticum  Каноническо право 
Ius est  Законно е 
Ius fruendi  Право на плодоприбиране 
Ius in re aliena  Право върху чуждо имущество 
Ius naturale  Естествено право 
Ius possidendi  Право на владение 
Ius privatum  Частно право 
Ius publicum  Публично право 
Ius retentionis  Право на задържане 
Ius soli  Право на почвата; право на държавата 
Ius tertii  Право на третото лице 
Ius utendi  Право на ползване 
Iusta causa  Правно основание 
Iustitia  Справедливост; законност 
Iustus  Справедлив; справедливост 

Legator  Завещател 
Legatum  Завещание 
Legitim  Законна част от наследство 
Legitimatio  Узаконяване 
Legitimatio ad causam  Активна легитимация 
Legitimatio ad causam passiva  Пасивна легитимация 
Legitimatio ad processum  Процесуална легитимация 
Leontina societas  "Лъвско" дружество 
Lapsus calami  Грешка на перото 
Lapsus linguae  Грешка на езика 
Lapsus memoriae  Грешка на паметта 
Lato sensu  В широк смисъл 
Legatum  Завет 
Legis ergo  С оглед на закона 
Legitima hereditas  Наследяване по закон 
Legitimi  Законни наследници 
Leonina societas  "Лъвско" дружество 
Lex  Закон 
Lex banderaе  Закон на знамето 
Lex dispositiva  Диспозитивен закон 
Lex domicilii  Закон по местожителството 
Lex fati  Закон на съдбата 
Lex ferenda  Закон, който предстои да се издаде 
Lex fori  Закон по местонахождението на съда 
Lex in manubus  Юмручно право 
Lex lata  Вече издаден закон; действащ закон 
Lex loci  Местно право 
Lex loci aktus  Закон по местоизвършване на сделката 
Lex loci celebractionis  Закон на мястото на сключване на брака 
Lex loci contraktus  Закон по мястото на сключване на договора 
Lex loci delicti commisi  Закон по местоизвършване на нарушението 
Lex loci laboris  Закон по местополагането на труда 
Lex loci situs  Закон по местонахождението на имуществото 
Lex loci solutionis  Закон по мястото на изпълнение на задължението 
Lex non scripta  Неписан закон 
Lex patriaе  Отечествен закон 
Lex personalis  Личен закон 
Lex posterior derogat legi priori  По-новият закон отменя по-стария 
Lex rei sitae  Закон по местонахождението на имота 
Lex scripta  Писан закон 
Lex specialis derogat legi generali  Специалният закон дерогира общия закон 
Libellus conventionis  Искова молба 
Licentia  Свобода 
Licentia consociandi  Свобода на сдружаванията 
Licet  Позволено е 
Licitus  Позволен 
Lis  Спор 
Lis alibi pendens  Иск, който ще се разгледа на друго място 
Lis contestatio  Оспорване на иск 
Lis mota  Начало на иска 
Lis pendens  Висящо дело, иск 
Lite pendente  В хода на делото 
Litigator  Ищец 
Litis consortium  Другарство в процеса 
Locatio-conductio  Наем 
Locatio-conductio operarum  Договор за наем на работа 
Locatio-conductio operis  Договор за наем на трудов резултат 
Locatio-conductio rei  Договор за наем на вещи 
Locator  Наемодател 
Locatum  Договор за наем на вещи 
Loco sigilli  Вместо печат 
Locus standi  Официално право на намеса 
Lucrum cessans  Пропуснати ползи 
Luxuria  Съзнавана непредпазливост 

Magister litis  Ищец 
Mala fide  Недобросъвестност 
Mala fide possessor  Недобросъвестен владелец 
Mala in se  Грешно по същността си 
Mala prohibita  Грешка поради забрана 
Mandatum  Мандат; поръчка 
Manifestum non eget probatione  Очевидното не се нуждае от доказване. 
Manu propria  Със своя ръка; собственоръчно 
Massa bonorum  Имуществена маса 
Mater semper certa est  Майката винаги е известна. 
Mea causa agitur  Отнася се до мене 
Mea culpa  Моя вина 
Mea maxima culpa  По моя най-голяма вина 
Mens legis  Духът на закона 
Mens legislatoris  Намерение на законодателя 
Mens rea  Виновно отношение 
Mentor  Настойник 
Meo periculo  На мой риск 
Metus  Заплаха 
Minister  Слуга 
Mobilia  Движими вещи 
Mobilis  Движим 
Moderator  Посредник 
Modo et forma  По начин и форма 
Modus faciendi  Начин на извършване 
Modus loquendi  Начин на говорене 
Modus operandi  Начин на действие 
Modus vivendi  Начин на живот 
Mora  Забава 
Mora creditoris  Забава на кредитора 
Mora debitoris  Забава на длъжника 
Mutatis mutandis  Със съответните изменения 
Mutuum  Заем за послужване на потребими вещи 
Mutuus consensus  Взаимно съгласие 

Nasciturus pro nato habetur  Заченатият се счита за роден. 
Natio  Народ 
Ne procedat iudex ex officio  Съдията не действа служебно 
Negativa non sunt probanda  Отрицателните факти не подлежат на доказване 
Negligentia  Непредпазливост; небрежност 
Negotiator  Търговец на едро 
Negotiorum gestio  Водене на чужда работа без поръчка 
Negotiorum gestor  Гестор; лице, което извършва чужда работа без да му е възложена 
Negotium  Работа, сделка, договор 
Negotium nullum  Нищожна сделка 
Nemine contradicente  Никой не възразява 
Neminem metuit innocens  Невинният не се страхува от никого 
Nemini res sua servit  Никой не може да има сервитут върху собствената си вещ 
Nemo dat, quod non habet  Никой не може да даде това, което сам не притежава 
Nemo debet bis puniri pro uno delicto  Никой не трябва да бъде наказван два пъти за едно и също престъпление 
Nemo ex suo delicto meliorem suam conditionem facere potest  Никой не може да черпи права от собственото си неправомерно поведение 
Nemo iudex in sua causa  Никой не е съдия на свое дело 
Nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet  Никой не може да прехвърли другиму повече права, отколкото сам притежава 
Nemo potest a semetipso exigere  Никой не може да предявява иск срещу себе си 
Nemo pro parte testatus pro parte intestatus decedere potest  Никой не може да бъде наследник отчасти по завещание, отчасти по закон 
Nexum  Заем 
Nexus  Връзка 
Nihil damni  Никаква вреда 
Nisi  Граждански съд 
Nocens  Който вреди 
Nolle prosequi  Нежелание за поддържане на иска 
Nomen juris  Наименование на закон 
Non bis in idem  Не два пъти за едно и също нещо 
Non est factum  Недействителен договор 
Nota bene  Запомни добре 
Notoria non sunt probanda  Общоизвестните факти не трябва да се доказват 
Notarius  Писар; секретар 
Notorium non eget probatione  Общоизвестното не се нуждае от доказване 
Novatio  Подновяване на задължение; новация 
Novus actus interveniens  Нови действия 
Nuda proprietas  Гола собственост 
Nudis verbis  Без доказателства; голи думи 
Nulla regula sine exeptione  Няма правило без изключение 
Nullum crimen, nulla poena sine lege  Няма престъпление и наказание без закон 
Nullum crimen sine poena, nulla poena sine lege, nullum crimen sine poena legali  Няма престъпление без наказание, няма наказание без закон, няма престъпление без законно наказание 
Numerus clausus  Изчерпателно изброяване 

Ob eas causas  По тези причини 
Obiter dicta  Инцидентни бележки 
Obligatio  Задължение 
Obligatio ex contractu  Договорно задължение 
Obligatio ex delicto  Задължение, произтичащо от деликт 
Obstructio  Заграждане; препречване 
Ocupatio  Завладяване 
Omnis obligatio vel ex contractu nascitur, vel ex delicto  Всяко задължение произтича или от договор или от деликт 
Omnium consensu  Със съгласието на всички 
Onus  Задължение, отговорност 
Onus probandi  Тежест на доказване 
Onus probandi actori incumbit  Тежестта на доказване пада върху ищеца 
Operis novi nunciatio  Предизвестие при нова работа 
Opositio  Противостоене 
Oppinio communis  Преобладаващо мнение 

Pacta clara boni amici  Ясни договори - добри приятели 
Pactа sunt servanda  Договорите трябва да бъдат спазвани 
Pactum  Договор 
Pactum de contrahendo  Предварителен договор 
Pactum de non petendo  Съглашение да не се търси дълг 
Pactum de retrovendendo  Клауза в договора за продажба, с която продавачът си запазва правото да развали договора след като върне цената на купувача 
Pactum displicentiae  Клауза в договора за продажба, даваща право на купувача да се откаже от покупката в определен срок, ако вещта не му харесва 
Pars pro indiviso  Идеална част от вещта 
Partes pro indiviso  Делимост на правата на идеални части 
Partitio  Делба 
Partitio legata  Делба според завещанието 
Pater is est, quem nuptiae demonstrant  Баща е този, който бракът сочи 
Patientia  Мълчание 
Patrimonium  Имущество; наследство 
Pax  Мир 
Pecunia  Имущество 
Pendente condi-cione  Висящо положение 
Pendente lite  Висящо дело 
Pensio  Плащане; падеж 
Per abusum  Чрез злоупотреба 
Per annum  Годишен 
Per argumentum a contrario  По аргумент от противното 
Per argumentum a fortiori  По аргумент от по-силното основание 
Per fas et nefas  С позволени и непозволени средства 
Per mensem  Месечно 
Per procura  По пълномощие 
Per secreta vota  Чрез тайно гласуване 
Per usum  На практика 
Pereat mundus, fiat iustitia  Да погине светът, но да пребъде справедливостта 
Percepitio  Вземане 
Periculosus  Опасен 
Periculum est emptoris  Рискът е за купувача 
Peritus iuris  Опитен в правото 
Permutatio  Замяна 
Perpetuatio obligationis  Запазване на задълженията 
Persona non grata  Нежелано лице 
Petitio  Претенция; иск 
Petitor  Ищец 
Petitorium absorbet possessorium  Искът за собственост поглъща владелческия иск 
Pignus  Залог 
Plebiscitum  Решение на народа 
Pleno iure  С пълно право 
Pluralis  Множество 
Praestare  Престация 
Poena  Наказание 
Poena potest demi, culpa perenis erit  Наказанието може да се отмени, но вината е вечна 
Pollicitatio  Предложение 
Possessio  Владение 
Possessio bonae fidei  Добросъвестно владение 
Possessio naturalis  Държане 
Possessor  Владелец 
Possessorium  Иск за владение 
Post ea  След това 
Post factum  След свършен факт 
Post haec  След това 
Post scriptum  Послепис 
Praedium dominans  Господстващ имот 
Praedium serviens  Служещ имот 
Praesideo  Председателствам 
Praesumptio  Предположение 
Praesumptio iuris tantum  Оборима презумция 
Praesumptio sumitur de eo, quod plerumque fit  Презумцията се основава на това, което обикновено става 
Preambulus  Който предхожда 
Precarium  Заем за послужване 
Prima facia case  Версия, която изглежда доказана 
Prima facie  На пръв поглед 
Primus inter pares  Пръв сред равни 
Primus omnium  Пръв от всички 
Prior tempore potior iure  Първият по време е по-силен по право 
Privatio  Ограбване 
Pro et contra  За и против 
Pro forma  Формално 
Procuro  Грижа се; осигурявам; предотвратявам 
Producta sceleris  Последици от престъплението 
Promulgatio  Обнародване 
Pronuntiatio  Публично обявяване 
Propositus  Засегнато лице 
Proprietas  Собственост 
Prorogatio  Отлагане 
Protectio  Защита 
Protestatio  Възражение 
Proviso  Изключение от закон или правило 
Pubertas  Непълнолетие 

Qua de causa  По тази причина 
Quando licet id quod majus videtur licere id quod minus  Когато законът разрешава по-голямото, значи разрешава и по-малкото 
Quantum satis  Колкото е достатъчно 
Quasi  Подобно на; като 
Quem paenitet pecasse paene est innocens  Който се разкайва е почти невинен 
Querella  Жалба; иск 
Questus  Имот, придобит чрез правна сделка 
Qui habet commoda, ferre debet onera  Комуто ползите, нему и вредите 
Qui pro innocente dicit, satis est eloquens  Който защитава невинен е достатъчно красноречив 
Qui scribit bis legit  Който пише, чете два пъти 
Quid prodest?  Каква полза? 
Quod est demonstrandum  Което трябва да се докаже 
Quod sine die debetur, statim debetur  Това, което се дължи без срок, се дължи веднага 
Quota  Част; принос 

Raptum  Грабеж 
Ratio legis  Смисъл на закона 
Ratus  Утвърден 
Rebus sic stantibus  Неизменени обстоятелства 
Re non secuta  Несбъднато условие 
Recessus  Конкордат 
Reclamatio  Възражение 
Recusatio  Отхвърляне 
Reductio ad absurdum  Довеждане до абсурд 
Reformatio in peius  Утежняване положението на подсъдимия по негова жалба 
Refutatio  Опровержение 
Rei vindicatio  Ревандикационен иск 
Regula  Правило 
Rem tene, verba sequuntur  Придържай се към фактите, думите ще последват 
Remissio debiti  Опрощаване на задължението 
Remotio  Отстраняване от длъжност 
Renumeratio  Изплащане на ипотека, дълг 
Reo absente  В отсъствие на ответника 
Res dividua  Делими вещи 
Res еxtincta  Вещ, престанала да съществува 
Res extra commercio  Вещи извън гражданския оборот 
Res fungibiles  Заместими вещи 
Res immobiles  Недвижими вещи 
Res in commercio  Вещи в гражданския оборот 
Res inter alios acta  Сделка, сключена между трети лица 
Res inter alios acta tertiinec prodesse, nec nocere potest  Договор, сключен между две лица, не може нито да ползва, нито да вреди на трето лице 
Res ipsa loquitur  Говори само за себе си 
Res iudicata  Присъдено нещо 
Res iudicata ius facit inter partes  Присъденото нещо създава право само между страните 
Res iudicata pro veritate habetur  Решеното дело се смята за истина 
Res litigiosa  Спорна вещ 
Res mobiles  Движими вещи 
Res nullius  Ничия вещ 
Res perit domino  Вещта погива за собственика 
Res privatae  Вещи, частна собственост 
Res publicae  Вещи, публична собственост 
Res quae primo usu consumuntur  Потребими вещи 
Reservatio  Задържане 
Reservatio mentalis  Мислена уговорка 
Reservatio poenas in dies  Условно осъждане 
Residium  Остатък 
Respondentia  Заем на лична отговорност 
Responsio  Отговор; възражение 
Restitutio in integrum  Възстановяване на нещата в предишното им положение 
Retentio  Задържане на вещ 
Revisio  Проверка 
Reus  Ответник 
Reus capitis  Обвинен в убийство 
Reus culpae alienae  Обвинен за чужда вина 
Reus de vi  Обвинен в насилие 
Reus stipulandi  Кредитор 
Rogatio  Молба 
Rogatio legis  Законопроект 

Sapiens nihil affirmat quod non probet  Мъдрият не твърди нищо, което не може да докаже 
Scire leges non est verba earum tenere, sed vim ac potestatem  Да познаваш закона не означава да знаеш неговата буква, а да владееш неговата сила 
Scribitur ad narrandum non ad probandum  Пише се за разказване, а не за доказване 
Scriptum pro scribente nihil probat, sed contra scribentem  Написаното не доказва нищо в полза на този, който го е писал, а срещу него 
Secundum legem  Съгласно закона 
Senatus  Висше управително тяло 
Servitus  Сервитут 
Sessio  Седене 
Si fas est  Ако е съдено 
Sic  Така написано 
Sicarius  Убиец 
Sigillium  Печат 
Signum  Валидиране, подпечатване 
Simulatio  Измама 
Sine causa  Без причина 
Sine die  Без определяне на деня 
Sine dubio  Без съмнение 
Sine nullo effecto  Без никакъв резултат 
Singularia non sunt extendenda  Изключенията не трябва да се тълкуват разширително 
Situs  Местонахождение 
Societas  Общност, договор за дружество 
Socius  Съдружник 
Sollicitatio  Подстрекаване, подстрекателство 
Solutio  Изпълнение 
Solutio per aes et libram  Плащане чрез бронз и везни 
Specificatio  Преработване 
Sponsio  Тържествено обещание 
Sponte sua  Доброволно 
Stare decisis  Обвързваща сила на прецедента 
Status  Положение 
Status civitatis  Гражданско състояние 
Status familiae  Семейно положение 
Statuto  Постановявам; решавам 
Statutum  Решавам 
Stricto sensu  В тесен смисъл 
Sub condicione  Под условие 
Sub iudice  Намиращ се в съдебно производство, неприключен 
Sub lege libertas  Свобода според закона 
Successio  Наследяване 
Sui generis  Своего рода; своеобразно 
Sui iuris  Със свое право 
Suo nomine  От свое име 
Superficies  Суперфиция; право на строеж в чужд имот 
Superficies solo cedit  "Повърхността отстъпва на почвата" 
Supplicium  Смъртно наказание 
Suspensus  Отсрочен 

Tacita locatio  Мълчаливо продължаване на договор за наем 
Tacita reconductio  Мълчаливо съгласие 
Tacito consensu  Мълчаливо съгласие 
Tertium non datur  Трето положение няма 
Testamenti factio activa  Способност за завещаване 
Testamenti factio passiva  Способност за наследяване по завещание 
Testamentum  Завещание 
Testamentum holographum  Саморъчно завещание 
Testamentum nuncupativum  Устно завещание 
Testamentum reciprocumsive mutuum  Взаимно завещание 
Testamentum ruptum  Невалидно завещание 
Testatio  Свидетелско показание 
Testatus  Завещател 
Testimonium  Свидетелско показание 
Testimonium oculare  Очевидец 
Testis  Свидетел 
Testis unus, testis nullus  Един свидетел - никакъв свидетел 
Thesaurus  Придобиване на съкровище 
Transactio  Спогодба 
Translatio legati  Изготвяне на ново завещание 
Tres faciunt collegium  Трима образуват колегия (съд) 
Tributarius  Данъкоплатец 
Tributum  Данък 
Tutela  Настойничество 
Tutela legitima  Законно настойничество 
Tutela testamentaria  Посочено в завещание настойничество 

Vacatio legis  Времето между приемането на закона от парламента и влизането му в сила 
Validus  Действителен, законосъобразен 
Vectigal  Наем 
Velato  Скрито; тайно 
Vendicio bonorum  Публична продан на имот 
Venditor  Продавач 
Verbalis obligatio  Устно задължение 
Veritas  Истина 
Veto  Забрана; забранявам 
Vicarius  Заместник 
Vidimus  Запознаване с дело 
Vinculum matrimonii  Брачен съюз 
Vindex  Обвиняем 
Vindicatio  Иск, с който се предявява абсолютно право 
Vindicatio servitutis  Вещен иск за защита на поземлен сервитут 
Vindicatio usus  Иск за защита на ползването на вещта 
Vindicatio ususfructus  Иск за защита на плодоползването на вещта 
Vis  Насилие 
Vis absoluta  Насилие 
Vis compulsiva  Заплашване 
Vis maior  Непреодолима сила 
Vis probandi  Доказателствена сила 
Visum  Виза 
Vitia rerum  Веществени недостатъци 
Vitium scriptoris  Грешка при преписване 
Void ad initio  Невалиден поначало 
Void contract  Невалиден договор 
Votum  Глас 
Votum consultativum  Съвещателен глас 
Votum decessivum  Решаващ глас 
Vulnus  Наранявам 

Uberrimae fidei  С максимална грижа 
Ubi lex, ubi poena  Където има закон, има и наказание 
Ultima ratio  Последно средство 
Ultra  Извънреден 
Ultra legem  Извън закона 
Ultra vires  Не в рамките на закона, извън компетентността 
Unitas  Единство 
Usucapio  Придобиване по давност 
Usura  Лихва 
Usus  Ползване; давност, употреба 
Usus est magister potimus  Практиката е най-добрият учител 
Usus est unus legum corrector  Само опитът усъвършенства законите 
Ususfructus  Плодоползване 
Uti optimus maximus  Без тежести 
Uti possidetis  Букв.: както владеете