ВЪПРОСНИК ЗА ИЗПИТА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ЮРИДИЧЕСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

 І. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА НА ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

1. Конституционни основи на съдебната власт. Закон за съдебната власт – основни положения.
2. Структура и функции на съдилищата по Закона за съдебната власт. Триинстанционно и двуинстанционно съдебно производство.
3. Структура и функции на прокуратурата и следствените служби. Правомощия на прокурора по отношение на органите на досъдебното производство.
4. Висш съдебен съвет – правен статут, състав и правомощия.
5. Статут на съдиите, прокурорите и следователите. Дисциплинарна отговорност.
6. Съдии по вписванията – статут и правомощия. Нотариус – статут и правомощия.
7. Държавни и частни съдебни изпълнители – статут и правомощия.
8. Съдебна администрация. Структура. Функции и организация на работата на специализираната администрация. Регистратура, съдебни секретари, деловодство. Деловодни книги. Достъп на гражданите до преписките и делата.
9. Адвокатура. Права и задължения на адвоката.
 
ІІ. ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И НА ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

ГРАЖДАНСКОПРАВНИ ПРОИЗВОДСТВА

10. Предявяване на иск. Действия на съда по проверка  на допустимостта и редовността на исковата молба. 
11. Администриране на исковата молба и делото от  администрация в съдилищата.
12. Съдебно заседание – роля на съда, участие на страните, участие на прокурора, протокол от съдебно заседание.
13. Действия на съда и страните по събиране на доказателства. 
14. Решаване на делото – видове съдебни актове,  форма и съдържание, заседание по произнасяне.
15. Обжалване на актовете на първоинстанционния съд, действия на съда по проверка на допустимостта и редовността на жалбата. Администриране на жалбата и делото от администрация в съдилищата.
16. Правомощия на въззивната инстанция.
17. Касационна жалба – основания, действия на съда по проверка на допустимостта и редовността на жалбата. Администриране на жалбата и делото от службите на съдебната администрация.
18. Правомощия на касационната инстанция.
19. Отмяна на влезли в сила решения – основания. Действия на страните и съда в производството по подаване и разглеждане на молбата за отмяна.  Компетентен съд и правомощия.
20. Особености във функциите и актовете на съда в производствата по брачни дела и по дела за гражданско състояние.
21.  Особености във функциите и актовете на съда в производствата за съдебна делба.
22. Издаване на изпълнителен лист – изпълнителни основания, производство по издаване на изпълнителния лист. Заповедно производство  (в сила от 01.03.2008 г. )
23.  Започване, спиране и прекратяване на изпълнението. Защита срещу изпълнението.
24. Администриране на изпълнителните дела, образувани при държавен съдебен изпълнител.
25. Изпълнителни способи - видове. Действия на страните и съдебния изпълнител при различните видове изпълнителни способи.  Присъединяване на кредитори и разпределение на събраните суми.
26. Вписване. Актове, подлежащи на вписване в Службите по вписванията към районните съдилища. Действия на съдията по вписванията. Администриране на делата по вписванията, деловодни книги и нотариални дела.

НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИ ПРОИЗВОДСТВА

27. Образуване на досъдебно производство. Привличане на обвиняем. Определяне на мярка за неотклонение и други мерки за процесуална принуда. Форма и съдържание на актовете за образуване на производството, привличането и определяне на мерки за процесуална принуда. Отказ за образуване и обжалване.
28. Провеждане на разследване. Доказване, способи на доказване, доказателствени средства. Протоколи за действия по разследването – форма и съдържание. Предявяване на разследването. Заключително постановление на разследващия орган – форма и съдържание.
29. Действия на прокурора след завършване на разследването. Правомощия на прокурора. Съдебен контрол.
30. Образуване на съдебно производство пред първата инстанция. Действия и актове на  съдията-докладчик. Насрочване на делото. Администриране на внесения обвинителен акт или тъжба от администрацията на съдилищата.
31. Разглеждане на делото в съдебно заседание. Подготвителни действия.Действия по даване ход на делото. Отлагане на делото.
32. Съдебно следствие. Ред на провеждане. Приключване на съдебното следствие.
33. Решаване на делото. Заседание за произнасяне, актове на съда – форма и съдържание.
34. Прекратяване на съдебното производство от съдията-докладчик и от съда. Прекратяване на наказателното производство.
35. Споразумение за решаване на делото в досъдебното и съдебното производство. Освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административни наказано наказание. Разглеждане на дела от съда по искане на обвиняемия.
36. Съкратено съдебно следствие. Предварително изслушване на страните.
37. Незабавни и бързи производства. Образуване, разглеждане. Актове на съда.
38. Съдебно производство пред въззивната инстанция. Администриране на жалбите и протестите срещу  постановените актове на първоинстанционния съд. Разглеждане на делото. Актове на съда.
39. Касационно производство. Основания. Правомощия на въззивния съд и  администриране на жалбите. Правомощия на касационната инстанция.
40. Привеждане в изпълнение на влезлите в сила актове на съда. Производства по дела за влезлите в сила съдебни актове – действия на администрация в съдилищата.

НОРМАТИВНИ АКТОВЕ чието познаване е необходимо :

1.Конституция на Република България
2.Закон за съдебната власт
3. Закон за адвокатурата
4. Закон за нотариусите и нотариалната дейност
5. Закон за частните съдебни изпълнители
6. Гражданскопроцесуален кодекс
7. Наказателнопроцесуален кодекс
8. Административнопроцесуален кодекс
9. Правилник за администрацията в районните, окръжните, административните, военните и апелативните съдилища.
10. Правилник за организацията и дейността на администрацията на прокуратурата на РБ
11. Правилник за организацията и дейността на администрацията на Националната следствена служба и на окръжните следствени служби – отменен с нов правилник за Прокуратурата.
12. Правилник за вписванията

ИЗПИТЪТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ има за цел да провери  познанията на стажант-юристите, придобити по време на стажа относно основните функции на органите на съдебната власт, организацията на дейността им, формата и съдържанието на постановяваните актове.
Стажант-юристите отговарят устно пред изпитната комисия на изтеглен от тях един въпрос. Комисията може да задава допълнителни въпроси по изтеглената или по други теми от въпросника.
По време на изпита стажант-юристите не могат да ползват нормативни материали или други писмени материали (изискването се прилага за всички стажант-юристи, които се явяват след 1 май 2008 г.)

НАСТОЯЩИЯТ ВЪПРОСНИК е утвърден от министъра на правосъдието на основание чл. 299, ал. 3 от Закона за съдебната власт