4. ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО. ИЗТОЧНИЦИ
І. ОБЩ ПРЕГЛЕД
1. Отделни ПН ~ с издателсия договор в ТЗ 1897
2. По силата на Ньойския договор през 1921 България се присъединява към Парижката и Бернската конвенция
а) създава се ЗАП
б) създава се З за патентите за изобретения, възприет от унгарския
П на патент в/у изобретение = 15 г + заявителска + годишна такса
ІІ. ПАТЕНТНО ПРАВО СЛЕД 1944
1. От 1950 до 1961 патентното право се регламентира от различни укази
2. През 1961 г З за откритията, изобретенията и рационализациите
3. През 1968 нов З за изобретенията и рационализациите
откритие - установяване на фундаментални истини от обективния свят
изобретение - техническо откритие, което не съществува в обективния свят
рационализация - техническа новост в определена област
АВТОРСКО СВИДЕТЕЛСТВО - признава авторството & изкл П на държавата да ползва патента. Няма стимул за изобретателите
4. През 1993 г. З за патентите
изобретение - обект на закрила
полезен модел - обект на закрила
“ПАТЕНТ” - ликвидира авторскоите свидетелства. Частен монопол, който стимулира конкуренцията.
ІІІ. АВТОРСКО ПРАВО СЛЕД 1944
1. От 1951 до 1993 ЗАП
2. През 1972 се премахва безплатното използване на произведения по радиото и телевизията + защита 50 г след смъртта на автора
3. Тарифи - различни тарифи зо различните АП, константни суми
4. През 1993 ЗАПСП
С ПМС се изменят тарифите - свободно договорно начало
ЗИД на ЗАПСП от 2000 г- - 54 параграфа ~ с директиви на ЕС
ІV. ИЗТОЧНИЦИ
1. Вътрешни
а) КРБ, 1991 - изобретателските, авторските, сродните права се закрилят от З
б) ЗАПСП, 1993
в) ЗП, 1993
г) З марките и географските обозначения, 1999
д) З за промишления дизайн, 1999
е) З за топография на интегралните схеми, 1999
ж) непреки - ЗЗД (правила за договаряне), НК (псевдоавторство, плагиатство, контрафация - неправомерно препечатване)
2. Външни - ратифицирани, обнардвани, влезли в сила
а) Патентно право:
Парижка конвенция за закрила на индустриалната собственост, 1883 г
Споразумение относно търговските аспекти на ПИС (TRIPS), 1995 б) Авторско право
Бернска конвенция за закрила на литературните и художествените произведения, 1886
Универсална конвенция за АП, Женева, 1952 г.
(Стокхолм 1967, WIPO - СОИС)
6. СУБЕКТИ НА ПРАВАТА В/У ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ. ПРАВОСПОСОБНОСТ И ДЕЕСПОСОБНОСТ. ОСОБЕНОСТИ
І. ФЛ
1. Правоспособни са всички родени живи и жизнеспособни до настъпване на мозъчна смърт (ЗЛС)
2. Дееспособност ФЛ придобиват след навършване на 18 г, З приема, че това е прагът за достигане на физ и псих зрялост. В някои случаи се говори за дееспособност и преди навършване на 18 г, но никога ФЛ под 14 г (малолетни)ІІ. ЮЛ СА ВИНАГИ ПРАВОСПОСОБНИ И ДЕЕСПОСОБНИ
ІІІ. ЮФ
1. Юридически действия:
а) правомерни
П сделки
Ю постъпки - създаване на произведение
б) неправомерни
2. Юридически събития
3. Факти от душевния мир, душевни състояния - създаване на изобретение
При Ю постъпки волята не е насочена към придобиване на П, а към създаване на нещо друга (произведение).
Изобретението е факт от душевния мир, съществува преди разгласяването, ако не е патентовано е know-how.
7. ТИТУЛ В/У ОБЕКТИ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ, СЪЗДАДЕНИ ЗА ДРУГИГО (СЛУЖЕБНИ ИЗОБРЕТЕНИЯ, ПРОИЗВЕДЕНИЯ ПО ТрПО, ДР)
І. ТИТУЛ = ПРАВОПОРАЖДАЩ ЮФ
ІІ. ТИТУЛ В АП
1. Създаване на произведение - обикновено ПИС принадлежи на автора, дори да принадлежат имуществени правомощия на работодател / др л, авторът запазва П на име & П в/у целостта на произведението
2. Възникване на ТрПО
а) при трудов договор м/у работодател & сл/работник - дължи представяне на работна сила, а работодателят има П да упражнява винаги съществени икономически интереси на автора & дължи възнаграждение.
б) при ТрПО м/у работодателя & сл/работник създател на компютърни програми и база данни, АП принадлежи на работодателя - чл. 14 ЗАПСП
3. Договор за изработка не е титул, защото поръчващия няма АП, негов носител продължава да е авторът
ІІІ. ТИТУЛ В ПАТЕНТНОТО ПРАВО
И ЗП залита към двойния титул, но тук сякаш морални & икономически права са разделени (морално П за автора винаги, а икономическо право за автора или 3 л)
1. Трудов договор или договор за изработка. ФС
а) изобретателят да изпълнява присъщи за него или писмено възложени задачи или с материали / средства на работодателя
б) 3 м срок от създаването за уведомяване на работодателя, а работодателят трябва в 3 м срок да патентова, иначе АП за изобретателя
Несполучлива ПН в ЗП ~ с възможност за съвместно патентоване (изобретател & работодател).
Създава се общо П в/у неделимо нещо.
В САЩ титул е заявяването на изобретението.
8. ВЪЗНИКВАНЕ НА ПИС. ПЪРВИЧНО (ОРИГИНЕРНО) ВЪЗНИКВАНЕ. КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРАВОПОРАЖДАЩИ ФАКТИ В ПАТЕНТНОТО, АВТОРСКОТО, КОНКУРЕНТНОТО ПРАВО СЪОБРАЗНО ОБЩАТА СХЕМА НА ЮФ В ЧАСТНОТО ПРАВО. ПРАВОПРИЕМСТВО.
І. ПЪРВИЧНО (ОРИГИНЕРНО) ВЪЗНИКВАНЕ
Със създаването на произведението. То може да не се материализира, но трябва да се обективизира, да се извърши пред други лице (лекция, ораторска реч).
ІІ. КЛАСИФИКАЦИИ НА ПРАВОПОРАЖДАЩИТЕ ЮФ
1. АП
а) създаване на произведение - Ю постъпка, правомерно Ю действие
б) възникване на ТрПО - Ю действие = сделка
2. ПП
а) създаване на изобретение - ЮФ от душевния мир на изобретателя
б) възникване на ТрПО - Ю действие = сделка
3. Конкурентно право
Сложен ФС е нелоялната конкуренция
а) наличие на стопанска конкуренция
б) Ю действие
в) неправомерно
г) наличие на пряк умисъл
д) в нарушение на добросъвестната търговска практика
ІІІ. ПРАВОПРИЕМСТВО
Правоприемството винаги е частично, защото определени неимуществени правомощия са си за автора.
а) наследяване - по закон, по завещение
б) покупко-продажба
9. ОБЩИ ЧЕРТИ НА ПИС. АБСОЛЮТНОСТ И ИЗКЛЮЧИТЕЛНОСТ. ПОЗИТИВЕН ИЛИ НЕГАТИВЕН ХАРАКТЕР НА СЪДЪРЖАНИЕТО ИМ. ДИХОТОМИЯТА - СЪЩЕСТВУВАНЕ, УПРАЖНЯВАНЕ. КОЛИЗИИ М/У АБСОЛЮТНИ ПРАВА.
І. АБСОЛЮТНОСТ И ИЗКЛЮЧИТЕЛНОСТ НА СУБЕКТИВНОТО ПИС
1. Абсолютност - забрана за правни действия на 3 л, които биха накърнили П на носителя на ПИС
Такава забрана откриваме в ЗАПСП - съдържание на субективното ПИС (забрана за търговско използване от 3 л)
2. Изключителност - само носителят на ПИС м да извършва определени действия с обекта на закрила (ограниченост - териториална, във времето)
ІІІ. ПОЗИТИВЕН ИЛИ НЕГАТИВЕН КРИТЕРИЙ
1. Позитивен х-р
Така са формилирани позитивните правомощия - използване, разпореждане
2. Негативен х-р
Субективно право на защита от негативния обект “нелоялна конкуренция” - З я преследва
ІІІ. ДИХОТОМИЯТА - СЪЩЕСТВУВАНЕ, УПРАЖНЯВАНЕ
“Дихотомия” - разделяне на 2 равни части
Напр в ЗП има възможност изобретател & работодател да станат едновременно носители на П, но то е неделимо. Или пък изобретател - носител на морални П, работодател - икономически права.
ІV. КОЛИЗИИ М/У АБСОЛЮТНИ ПРАВА
Автор на златна статуетка & собственика й
Собственикът може да я претопи, но само ако се нуждае от средства, а не за да ощети автора.
11. ЗАЩИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ - ВИДОВЕ
НП способи
ГП способи                    за защита на ИС
Административни мерки
Закрила на ПИС - признаване = защита в д-е само при нарушаване на ПИС
І. НП ЗАЩИТА
1. Плагиатство - чл. 173 НК визира неимущественото право на име на автора
Нарушителят ползва чуждо произведение / значетелна част под свое име / псевдоним
Значителна част > 50% (ВС). Лишаване от свобода до 2 г. или глоба
2. Пиратство - кражба на ИС, най-старият вид престъпление с/у ИС, познато и на РП. Неправомерна експлоатация на чуждо произведение - до 3 г. лишаване от свобода + глоба
ІІ. АДМП ЗАЩИТА
1. Чл. 97 - 98 ЗАПСП за деяния с по-ниска степен на ОО от престъпленията се търси АНО. Административни нарушения и наказания.
Органи на МК съставят констативни актове за нарушения, а министърът издава нак постановления, обжалваеми по реда на ЗВАС. “Запечатване” - адм мярка.
2. Митнически мерки - митничиските органи имат П на служебно задържане на стоки до 10 раб дни, за които не дължат обезщетение. Отговорни са само по ЗОДВПГ.
ІІІ. ГП ЗАЩИТА
1. Осъдителен иск по чл. 94 ЗАПСП
Дължи нарушителят обезщетение за нанесени вреди. Той включва в себе си и установителен иск, з за да осъдиш, трябва да докажеш, че притежаваш П.
а) ако не м да се установи р-р на вредите, титулярът на ПИС м да претендира за приходи (стойност на предмета на нарушението) 70 - 35 000 лв
2. Чл. 95 ЗАПСП - други
а) преустановителен - иска се преустановяване на нарушението
б) “унищожителен” - иска се изземване & унищожаване на неправомерно възпроизведените екземпляри на произведението и средствата за производство
“отстранителен” чл. 80 ал. ЗЗД иска се отстраняване на неправомерно възпроизведените копия за сметка на нарушителя
в) иска се изземване на неправомерно възпроизведените копия и предавнето им на титуляра на ПИС
3. Активна легитимация
а) Носителят на ПИС
б) Ползвателят на ПИС
4. Съдебни обезпечителни мерки - чл. 96а - заети от споразумението от TRIPS, целта им е обезпечаване на доказателства без призоваване на ответника
ІV. САМОЗАЩИТА
При Е-търговията, при кибер-авторското П чрез “асиметрични криптиране” (математически алгоритъм”) се закодира информацията / произведението.
Авторът сам брани произведението си от нападатели, защото:
а) има право
б) няма възм да се обърне към ДО
в) ДО не могат да изпълнят задълженията си
12. ИЗОБРЕТЕНИЕ. НЕМАТЕРИАЛНИ ОБЕКТИ, КОИТО НЕ СЕ СЧИТАТ ЗА ИЗОБРЕТЕНИЯ ПО ЗП. ТЕХНИЧЕСКИ ЕФЕКТ
І. ИЗОБРЕТЕНИЕ И ПАТЕНТОСПОСОБНО ИЗОБРЕТЕНИЕ
1. Изобретение - отговаря на практически & теоретически изисквания, технически прогрес
2. Патентноспособно изобретение - отговаря на метериалноправни изисквания
ІІ. ИЗОБРЕТЕНИЕ ПО СМИСЪЛА НА ЗП
Няма Leg Def, но се дават критерии
1. Def
Материални (технически) средства за въздействие в/у света, които са нови и промишлено приложими.
ІІІ. НЕМАТЕРИАЛНИ ОБЕКТИ, КОИТО НЕ СЕ СЧИТАТ ЗА ИЗОБРЕТЕНИЯ
1. Открития - установяване на фундаментални истини от обективния свят, но те са съществували, не са новост, по соц време се дава авторско свидетелство + възнаграждение
2. Научни теории, идеи - неразработени правила, мнения на специалистите - не въздействат в/у материалния свят
3. Математически задачи, формули, методи - на идеално ниво съществуват
4. Художествено творчесто & компютърни програми - обект на АП
5. Планове, правила, интелектуални игри - “Как да стана богат за една година” - не могат да гарантират сигурност за постигане на резултата
6. Информация - тя е общодостъпна
ІV. ВИДОВЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
1. ~ предмета:
а) техническо устройство / изделие - ново разположение, взаимодействие на частите (laptop)
б) вещество - нов състав, ново съотношение на елементите (дъвка)
в) метод - процес (физ, хим, механичен)
2. ~ използване на известни средства за нов ефект
а) ново приложение (дъвка вместо маджун)
б) комбинация от известни елементи (известни нелечебни вещества в комбинация = лекарство)
3. ~ основно или допълнително изобретение
V. ТЕХНИЧЕСКИ ЕФЕКТ
Ако не се търси правна закрила за обекти, които не се считат за изобретения, а за изобретение, в което обаче са инкорпорирани незакриляните обекти, патент може да се получи.
13. ПАТЕНТОСПОСОБНОСТ. ПРОМИШЛЕНА ПРИЛОЖИМОСТ И НОВОСТ. ПРИВИЛЕГИЯ НА НОВОСТТА. ГРАТИСЕН МЕТОД
І. ПАТЕНТОСПОСОБНОСТ
Възможността изобретението да се заклиля с патент. ФС = 3 ел = новост + промишлена приложимост + неочевидност
ІІ. НОВОСТ
1. Def - новост - не е част от състоянието на техниката (state of art) по света, т.е. критерий = абсолютна световна новост - работата на експертите от ПВ се усложнява - трябва да следят всички източници в областта.
2. Да не са разгласявани (съществени признаци) пред неограничен кръг лица чрез публикации, чрез открито използване, чрез експониране
3. Частична новост - заявлението отразява различни технически решения, но има и нови моменти, дава се правна закрила за тях.
! Разглежда се моментното състояние на техниката без висящи заявки!
ІІІ. ПРОМИШЛЕНА ПРИЛОЖИМОСТ
1. “Промишлено” - всичко в масовото производство - ПК 1883 г. - идея - въплътена в материален носител, годен да се възпроизвежда многократно.
2. Но ЗП не споменава транспорта, търговията, медицината, образованието, т.е. изключва ги, а от друга страна патенти за медицински методи се издават, но не са защитени, което е нарушение на международните конвенции.
ІV. ПРИВИЛЕГИЯ НА НОВОСТТА (ГРАТИСЕН ПЕРИОД)
Ако поради недискретност, незапознатост заявителят / 3 л разгласи 12 м преди подаване на заявката, това не влияе на новостта. “Защитна” ПН.
В ЕС не е уредена “привилегията на новостта”, като че ли това дава рамо на големите корпорации, а е с/у дребните играчи на пазара. Води се кампания за въвеждане на такава ПН.
14. ИЗОБРЕТАТЕЛСКО РАВНИЩЕ
І. ТЕРМИН
1. Non-obviousness - неочевидност - BG, USA
2. Inventive step - изобретателска крачка - GB
3. Изобретателска активност, равнище - Fr
ІІ. ИСТОРИЯ
В USA се произвеждали метални входни звънци, но заявител за керамичен звънец получил отказ от ПВ, а ВС постановил, че технологията трябва да е неочевидна за добрия специалист в областта, който да не може да я изведе от състоянието на техниката (state of art).
ІІІ. КРИТЕРИЙ - НЕОЧЕВИДНОСТ ЗА ДОБРИЯ СПЕЦИАЛИСТ
1. Технически подкритерий - водещ за ПВ
2. Пазарен критерий - трайна незадоволеност, дефицит
ІV. СЪСТОЯНИЕ НА ТЕХНИКАТА
! С оглед неочевидността се включват и висящите заявки!
В USA печели first to invent - изобретилият пръв, приоритет на изобретението
В ЕС печели first to file - заявилият пръв, приоритет на заявката.
На какво основание отпада втория?
а) prior - claim - approach до 1993 - подходящ на І претенция, на вторият се отказва не поради липса на новост, а защото е подал по-късно.
б) whole - claim - approach след 1993 - на вторият се отказва, защото дори заявките са част от състоянието на техниката, т.е. втората заявка е опорочена с оглед неочевидност.
15. ПАТЕНТОСПОСОБНОСТ. ЗАКРИЛА НА НОВИ СОРТОВЕ РАСТЕНИЯ (UPOV) И ПОРОДИ ЖИВОТНИ
І. НЕПАТЕНТОСПОСОБНОСТ - ЧЛ. 73 ЗП ИЗКЛЮЧВА 3 ГРУПИ
1. Нарушаване на добрите нрави & обществения ред = скрити вреди за екологията, здравето и живота на хората
(- > +)
а) противозачатъчни от І поколение - с тератогенен ефект, днес обезщетяват производителите съобразно тогавашния си пазарен дял
б) ДДТ - за което даже има Нобелова награда
Според Мария Павлова изобретения като анти-радар и други трябва да се включат тук.
2. За вещества, получени чрез вътрешно ядрени превръщания, предназначени за военни цели
Технологично & практически това е невъзможно, няма прил. ПН.
3. За сортове растения & породи животни & - селекционерски методи за създаването им - защото са живи същества & защото ЕС диктува, а в USA се издават патенти.
ІІ. ЗАКРИЛА НА НОВИ СОРТОВЕ РАСТЕНИЯ & ПОРОДИ ЖИВОТНИ
1. Международна
UPOV - Съюз за закрила на растителни сортове, под шапката на WIPO (СОИС)
2. Национална - З закрила на НСРПЖ
Обектът на закрила е много сходен на интелектуалната собственост. ПВ издава сертификат за закрила на сорт / порода, но във времето на първата партида размножителен материал.
а) ФС:
новост - да не е предлаган такъв размножителен материал сорт / порода
мат елемент        - различност - да не е сходен с друг съществуващ
стабилност - белезите да се запазят и при поколението
           
формален елемент    - име - да дава сведение за рода, да не повтаря друго, да не нарушава ТМ
ІІІ. МОЛЕКУЛЯРНА БИОЛОГИЯ И ГЕННО ИНЖЕНЕРСТВО
! Те са патентоспособен обект!
1. Микробиологични методи - Будапещенска конвенция признава различни банки за съхранение на щамове, които издават патент = № !особено!
2. Генно инженерство - продукти & методи са патентоспособни
а) за първи път ВС на САЩ признава микроорганизми, ядящи нефт, за патентоспособни
б) кивито също е продукт на генното инженерство
16. ПОЛЕЗЕН МОДЕЛ. ОБЕКТИ, КОИТО НЕ СЕ ЗАКРИЛЯТ КАТО ПОЛЕЗНИ МОДЕЛИ. СЪПОСТАВКА С ИЗОБРЕТЕНИЕТО И ПРОМИШЛЕНИЯ ДИЗАЙН
І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Важен въпрос за индустрията - за дребните и средни предприемачи
2. Втори ред на закрила в индустрията - “малки изобретения”
3. Закрила установена в Европа (с изкл Люксембург и GB)
В България от 1993 г - една от първите въвелия
ІІ. СЪЩНОСТ - ЧЛ. 73
1. Обект на закрила:
а) няма Leg Def на полезен модел. Чл. 73 от ЗП изкл веществата и методите. В модерните законодателства - Германия, Китай - и веществата и методите са обект.
2. Критерии за патентноспособност:
а) новост - като при изобретенията - абсолютна световна в техническите правила
б) промишлена приложимост
в) усъвършенстване - диспозитивен критерий
в конструкцията на техническо устройство / изделие
във формата на техническо устройство / изделие
3. Срок на закрила - 10 г от подаване на заявката. Годишната и за заявяване такси са по-ниски.
ІІІ. ОБЕКТИ, КОИТО НЕ СЕ ЗАКРИЛЯТ КАТО ПОЛЕЗНИ МОДЕЛИ - ЧЛ. 74 ЗП
1. Тези, които не се считат за изобретения:
а) открития, научни теории, математически формули и задачи, художествено творчество и компютърни програми, правила за интелектуална дейност и за игри, факти и информация
б) обекти, които макар да са полезни, противоречат на добрите нрави - нови сортове растения и породи
в) процеси и методи - за тях трябва патент за изобретение
ІV. РЕЖИМ НА ПАТЕНТИТЕ
1. Режимът на патентите и на полезните модели е еднакъв като процедура
2. След ратифицирането на Мюнхенската конвенция Европейският патентен орган ще издава патенти за изобретения. За Патентното Ведомство ще останат само полезните модели.
V. ТРАНСФОРМАЦИЯ
Българският ЗП допуска само един вид - от заявка за патент за изобретение в заявка за патент за полезен модел. В Европа може и обратното (двупосочно).
17. СЪЩНОСТ НА ПАТЕНТА. СРОК НА ДЕЙСТВИЕ. ОБХВАТ НА ПРАВНАТ ЗАКРИЛА НА ПАТЕНТА. ПРЕКРАТЯВАНЕ ДЕЙСТВИЕТО НА ПАТЕНТА
І. СЪЩНОСТ НА ПАТЕНТА - ЧЛ. 12 ЗП
1. Leg Def
П удостоверява наличието на Пспособно изобретение, приоритета, авторството и изключителното право.
2. Удостоверително действие:
а) удостоверяване на Пспособност - ч/з държавна експертиза
б) удостоверяване на авторство - решението за издаване на патент стабилизира правото на авторство
!Правото на авторство е лично и се учредява с акта на създаване!
в) удостоверяване на приоритета - приоритет на заявката
В САЩ е на изобретението - на идеята
Удостоверява се приоритет на заявката от деня на постъпването й в ПВ.
г) удостоверяване на изключителното право на патентопритежателя
2. Решение за издаване на патент
а) ИАА, издава се само след сезиране на ПВ
б) формален - спазват се П реквизити
в) ИАА на едноличен орган - директора на ПВ, макар много експерти да са работили.
ІІ. СРОК НА ДЕЙСТВИЕ
20 години от датата на подаване на заявката
ІІІ. ОБХВАТ НА ПРАВНАТА ЗАКРИЛА НА ПАТЕНТА
Ако има продукт - закриля се самия продукт. В ЗП има противоречие - закрилят се претенциите на заявителя. Но се допуска и разширително тълкуване до еквивалента.
1. Претенции, които е заявил титулярът в процеса на експертиза. Знаците, които са разгласени и са най-характерни за изобретението.
2. Еквиваленти - заместителите на процеси, предмети, вещества.
а) “гладки” - с взаимозамевяеми функции
б) “грапави” - изисква се нещо допълнително, за да станат взаимозаменяеми.
3. Ако някой изнамери ново приложение на патентованото вещество, може да патентова методът си (напр изнамери ново приложение на лекарство - втора идентификация)
ІV. ПРЕКРАТЯВАНЕ ДЕЙСТВИЕТО НА ПАТЕНТА - ЧЛ. 26 ЗП
1. Изтичане на срока - 20 г. изобретение / 10 г полезен модел от подаване на заявката
2. Отказ на Ппритежателя - в писмена форма до ПВ, публикува се в бюлетина на ПВ
3. Неплащане на такси за поддържане в 6м срок от края на П година - може да се възстанови, ако в допълнителен 6м срок се внесе

18. ПРАВА НА ПАТЕНТА. ГРАНИЦИ
А. СЪЩНОСТ НА ИЗКЛЮЧИТЕЛНОТО ПРАВО
І. П НА ИЗПОЛЗВАНЕ (ЕКСПЛОАТАЦИЯ)
! Това не е numerus clausus изброяване!
1. Производствено използване на патентования обект - масово производство на материален обект, в който е въплътено изобретението / модела.
2. Търговско използване - П да се търгува с материални обекти, в които е въплътено изобретението / модела
3. Рекламно използване - цената на патентован обект е по-висока, т.е. удачно е да се рекламира.
ІІ. ЗАБРАНА 3 Л ДА ИЗПОЛЗВАТ ПРОДУКТА / МЕТОДА БЕЗ СЪГЛАСИЕ НА ТИТУЛЯРА
На това изключително право съответства задължението на 3 л за въздържане от правни действия:
Произвеждане; Предлагане; Продажба; Използване; Съхранение.
ІІІ. ПРАВО НА РАЗПОРЕЖДАНЕ
Разпореждане = учредяване на лицензии
Б. ГРАНИЦИ
Ако има продукт - закриля се самия продукт.
В ЗП има противоречие - закрилят се до претенциите и до еквиваленти.
І. ПРЕТЕНЦИЯ
Знаците най-характерни за изобретението, които титулярът е заявил.
ІІ. ЕКВИВАЛЕНТ
Заместителита на процеси, предмети, вещества. Биват “гладки” и “грапави”.

22. ЗАЯВКА ЗА ПАТЕНТ. ПРИОРИТЕТ
І. ПРАВО НА ЗАЯВЯВАНЕ
1. Легитимирани лица
а) изобретател / съизобретател
б) частен правоприемник / наследник - прехвърлимо & наследимо право
в) работодател - при служебно изобретение и ако подаде заявка в 3м слок от получаване на уведомление от изобретателя
Заявителят има право на заявяване до доказване на противното по съдебен ред.
Служители на ПВ не могат да бъдат заявители.
2. Съдържание на заявката пред ПВ
а) заявление
min = име на изобретението и заявителя
б) описание = наименование на изобретение + област + предшестващо техническо състояние + техническа дъщност + пример за приложимост
в) претенции - очертава предмета, който се закриля; пределите на правна защита
Но предметът е идеален и това затруднява определянето.
Логически начин за обвързване на претенцията - в цяла Европа.
Първа претенция - родова, независима. Втора - частна, зависима.
г) чертежите (схемите), реферат (до 70 думи) = info; декларация и приоритетно свидетелство - не са част от заявката.
3. Единство на изобретението -една заявка и едно изобретение, но ако са подчинени няколко изобретения на един изобретателски замисъл, м с една заявка - конкретно се преценява.
4. В описанието & претенцията са възможни промени
5. Последици:
а) открива се административно производство
б) от датата на заявяване патента действа
в) към датата на заявяване се следи новост и изобретателско равнище
ІІ. ПРИОРИТЕТ
1. Проблем - няколко субекта независимо създават едно и също изобретение
2. Системи:
а) в САЩ - първият автор - трудно установимо
б) в Европа - първия заявител - по-лесно установимо.
3. Право на приоритет:
На основание приоритетна дата на заявка пред ПВ възниква право на приоритет.
4. Видове:
а) национален - поражда се от заявка, подадена пред ПВ
б) конвенционален
заявка за патент в държава от Парижкия съюз
до 12 м заявка за патент в друга държава членка
до 2 м след втората заявка за конвенционален приоритет

24. ЛИЦЕНЗИОНЕН ДОГОВОР. ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТ НА СТРАНИТЕ. ПРИЛОЖИМО ПРАВО. KNOW-HOW.
І. ЛИЦИНЗИЯ
1. Правна уредба - фрагментарна - чл. 31 ЗП & ПН от ТЗ
2. Def
а) СП да се използва чуждо нематериално благо
б) Д м/у две лица, по силата му лицензодател (патентопритежател) отстъпва правото на използване на изобретение на лицензополучател с/у възнаграждение.
3. Предмет - П на използване на произведението
4. Страни - лицензодател & лицензополучател
5. Обща характеристика
а) двустранен - всяка от страните има задължения
б) възмезден - с/у П на използване - възнаграждение
в) формален - писмена форма + регистрация в ПВ (доказване)
г) комутативен - всяка от страните знае какво престира
д) с продължително изпълнение
е) може да е intuito personae, доверието има значение
6. Отграничения
а) от продажбата - при лицензионния договор няма прехвърляне на ПС, изпълнението е продължително
б) от наем, аренда - тук лицензополучателите може да са > 1, други са задълженията на страните, използва се нематериален обект
7. Видове
а) изключителна & неизключителна:
изключителна - за патентопритежателя “гол патент” (не може да произвежда, да сключва лицензия), а лицензопоручателя има абсолютно СП, противопоставимо на всяко 3 л
неизключителна - патентопритежателят може да произвежда & да сключва други лицензии
б) кръстосана - два субекта си разменят правото да използват произведенията си
в) сублицензия - изключителната лицензия може да се сублицензира
8. Задължения на страните
а) лицензодател
З да отстъпи П на използване на изобретение. Автоматично
З да осигури спокойно ползване
З при изключителна лицензия да не сключва други лицензии б) лицензополучател
З да заплати възнаграждение (парично, непарично)
З да усвои & да приложи технологията
З да предоставя достъп на лицензодателя до произв (собственик на патент)
9. Продължителност
Max възможност = 20 г = срок на патента.
Едностранно прекратяване - с 6м предизвестие най-рано след 1 г.
ІІ. ПРИЛОЖИМО ПРАВО
Ако страните по Д са от различни Д, патентът трябва да се регистрира при лицензополучателя & се прилага тамошното право.
Лицензионен договор - м/у преки инвестиции и външна търговия
ІІІ. ДОГОВОР ЗА KNOW-HOW
Определението на ТЗ че е лицензионен, е погрешно.
1. Предмет - отстъпване на юридически факт = произв опит, знание
2. Обща характеристика - двустранен, възмезден, формален (писмен), алеаторен
3. Особено - задължение за пазене на тайна
Възможно е след разкриването на know-how да има отказ от сключване, затова обикновено се сключва опционен договор (при отказ да не се използва наученото).

25. МЕЖДУНАРОДНА ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ
І. ОБЩИ БЕЛЕЖКИ
1. Проблемът
Благата, обект на индустриална собственост, са неприкосновени, но П в/у тях са териториално ограничени, което налага процедура във всяка държава, която ни интересува - скъпо & сложно.
2. Частично разрешение
Парижка конвенция за закрила на индустриалната собственост, РСТ, споразумение за TRIPS
ІІ. ПАРИЖКА ЗАКРИЛА НА ИНДУСТРИАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ - 1883
1. Национален режим (принзип на асимилация) - чл. 2 и 3
“Гражданин” на Парижкия съюз = всички граждани на държавите членки + ФЛ с постоянно местожителство в държавите членки + ФЛ с “дейни & сериозни” предприятия в държавите членки. Те се ползват от принципа на формална взаимност - за тях важат мат, процес З и всички благоприятни ПН на държавите членки.
(Националност на ЮЛ - според З за регистрацията му)
2. Съюзен / конвенционен режим (специални правила + min стандарт)
Чл. 4 “Конвенционен приоритет” - специално правило.
Всяко предложение от ползващо закрила лице, отправено в друга държава членка, се счита за “ново” в продължение на 12 м от датата на първото (националното) заявяване.
а) функции в рамките на 12 м
патентозащитаваща - спрямо заявителя
патенторазрушаваща - спряма заявителите в държавите членки б) условия:
обективна идентичност - изобретението да е същото, не превода на заявката
субективна идентичност - 1 и също лице подава и двете заявки, по изключение - легитимен правоприемник
ІІІ. PCT (PATENT COOPERATION TREATY, ДОГОВОР ЗА ПАТЕНТНО КООПЕРИРАНЕ) - ВАШИНГТОН, 1970
Края на 60-те - взрив на технологии, патентни заявки се подават от страна в страна. Най-напредналите държави се нуждаят от единна система, непротиворечаща на Парижката конвенция. WIPO (СОИС) разработва проект за общо депозиране на марките. Но за патентите моделът е двуфазен - международна & национална.
такса за международна заявка - по-ниска
националните ведомства са улеснени - чрез доклада от проучващия орган
заявителите са улеснени - чрез съобщения от проучващия орган
1. Международна фаза - 3 копия от заявката (на английски и руски за България) до:
а) получаващото ведомство - БПВ проверява наличието на формални изисквания. (да са посочени държавите, в които се търси закрила например)
б) международно бюро на WIPO, Женева - чрез БПВ; заявител по поща, e-mail
Ако това копие се изгуби, цялата заявка пропада
в) орган за международно проучване = ПВ чрез БПВ; заявител
(в Мюнхен, Виена, Лондон, Стокхолм, Москва, Токио, Вашингтон и др.)
Проучвателен доклад за известното нива на техниката в конкретната област се изготвя до 16 м. До заявителят пък се изпраща съобщение да реши дали да продължи.
2. Национална фаза
Националните ПВ издават национални патенти, те получават проучвателния доклад, но той не ги обвързва.
3. Фикция
а) по време - приоритет като по Парижката конвенция, но 18 м срок
б) по място - подаването в поручаващото ПВ се счита за подаване в нац ПВ (нищо, че става поне 21 м по-късно)
Трансформация от международна в обикновена заявка, ако се заплати и тази такса + 4 копия на български език.

26. ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА НАУКАТА, ЛИТЕРАТУРАТА И ИЗКУСТВОТО КАТО ОБЕКТИ НА АВТОРСКОТО ПРАВО
І. LEG DEF - ЧЛ. 31 АЛ. 1 ЗАПСП
Всяко произведение на науката, литературата и изкуството, което е резултат на творческа дейност, изразено в каквато и да е обективна форма.
ІІ. ТЪЛКУВАНЕ НА “ЛИТЕРАТУРА, НАУКА И ИЗКУСТВО”
Това с атри насоки, които често преливат помежду си, не са взаимоизключващи се.
Произведение - нещо създадено от личност, човек. Отражение на личността.
ІІІ. ТЪЛКУВАНЕ НА ФОРМА
Обективирана форма - да се възприема със сетивата, но може да не е материализирана (лекция, реч)
В САЩ & GB задължително трябва да е фиксирана в/у материален носител.
ІV. ТЪЛКУВАНЕ НА “ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ”
1. USA - критерий “новост” - за автора ли, за всички ли - субективно
2. Оригиналност - интелектуално усилие, самостоятелна мисъл
Закрилата се простира до изразяването, формата, не в/у идеята, за мисълта, прочие.
Външна форма - самият текст (при литературно произведение)
Вътрешна форма

27. ВИДОВЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ. ПЪРВИЧНИ И ВТОРИЧНИ. ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ И БАЗИ ДАННИ. ДИГИТАЛИЗАЦИЯ, МРЕЖИ И АВТОРСКО ПРАВО
Има различни подходи: според изразни средства; съдържание; авторски труд.
Българският законодател възприема смесен подход в чл. 3 ЗАПСП.
І. ПЪРВИЧНИ (ОРИГИНАЛНИ)
1. Литературни - произведения на словото
а) писмени или устни
б) на естествени; изкуствени; мъртви езици
в) компютърни програмни продукти - следва ли директива на ЕС, бинарен код
г) заглавия - ако е оригинално “Пипи дългото чорапче”
2. Музикални - възприемат се чрез слуха
мелодия - последователно звучащи различни по височина тонове
хармония - едновременно звучащи различни по височина тонове, непротиворечащи си
ритъм - последователно звучащи, различни по сила тонове а) без текст & с текст - делимо единство от музикално и литературно произведение
3. Спектакли - произведения, случващи се на живо, възприемат се със слух, очи
а) драматични - театър - неделимо единство & съавторство
б) музикално-драматични - опера, оперета
в) хореографни - танц, балет
г) други произведения, изразени чрез невербален език - пантомима
4. Произведения на изобразителното изкуство (визуално изкуство)
двуизмерно; приложно; склуптура; дизайн; художествени занаяти
Цени се оригиналът, авторът сам заявява колко оригинала изготвя - номер & щемпел
5. Фотографски + цифрова фотография
Нашето право има заложени изисвания - не е необходимо да е оригинално
6. Филми и други аудио визии - сценарий, декори, костюми, диалог
а) Def - всяко движещо се изобретение е аудио визия, обикновено придружено със звук
б) музикални клипове
в) компютърни игри
7. Проекти, схеми, карти ~ с благоустройство и архитектура, ниски изисквания
8. Архитектурни - реализираните проекти, сгради
9. Графично оформление на печатно издание - ново
Всички тези, но и други са първични произведения
ІІ. ВТОРИЧНИ (ПРОИЗВОДНИ) - СВЪРЗАНИ С ВЕЧЕ СЪЩЕСТВУВАЩИ
1. Преводи
Направен превод на литературно произведение на друг език с авторско разрешение
Превод на превод - (English / Russian / Bulg) - възможен е
2. Преработка - Def е при имущ право - малко странно място
а) внесени изменения и приспособяване (адаптации) - оригиналност
б) филмиране на романи и новели - пресния пример с Хари Потър
в) драматизиране на литературно произведение
г) романизиране на филми
д) аранжимент (оркестрация) - превод на основна партитура за всички инструменти
ІІІ. СЪБИРАТЕЛНИ (СБОРНИ)
1. Def - сбор от info + други произведения + съставителски подход (yellow pages е обект на АП, но
Закони - освободени от АП, за да могат всички да ги узнаят; тел указател - подредба по азбучен ред)
2. Електронни база данни - възможна АП закрила
Б-я не заема дир на ЕС, която закриля “съществените инвестиции” и нарушава П на info, либералните пазарни принципи & инвеститорът може да забрани извличане
ІV. ПОДГОТВИТЕЛНИ ПРОГРАМИ И СКИЦИ
V. НЕЗАКРИЛЯНИ ОБЕКТИ
1. Концепции, нови научни идеи, info - свободна
2. Закони - оригинални са, но са освободени от АП
3. Фолклор - сродно П, би могло да се закриля; етнографи & събирачи имат 30 г закрила на запад
VІ. ДИГИТАЛНИ МРЕЖИ И АП
Телеграф, телефон, радио-мрежи, но дигиталните - от нов тип, всяка информация може да бъде изпратена в такъв вид, създават се цел за пиратство & обезценяване на АП. Все още не е публично, а частно пространство.

28. АВТОРИ И ДРУГИ ПЪРВИЧНИ НОСИТЕЛИ НА АП. АВТОРЪТ КАТО ФЛ. ИЗКЛЮЧЕНИЯ ОТ ПРИНЦИПА. АВТОРСТВО В/У ПЕРИОДИКА, ПОРТРЕТИ, АРХИТЕКТУРИ, СОФТУЕР, БАЗА ДАННИ - ОСОБЕНОСТИ
І. АВТОР
1. ФЛ, а ЮЛ само в изрично посочени от З случаи
(животни, изкуствен интелект не са носители на АП - според ЕС автор ще е създалият условията, способствали появата на произведение)
2. Преки участници в оригиналния израз
(техническите сътрудници не са съавтори - машинописки, др.)
3. Със създаването на произведение възниква АП - не е необходима регистрация
ІІ. ЮРИДИЧЕСКА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ
Авторът може да се подписва под псевдоним или да не се (анонимно), АП възниква за лицето, което със съгласие на автора първо е разгласило (презумпция). Ако е известно кой се “крие” под псевдонима - Кристо, презумпцията не се прилага.
ІІІ. АП В/У ПЕРИОДИКА, ЕНЦИКЛОПЕДИИ
1. АП в/у цялото принадлежи на деесп ФЛ / ЮЛ, к създава периодичното издание / енциклопедия
2. АП в/у отделните части принадлежи на отделните автори
ІV. АП В/У ПОРТРЕТИ
1. Според ЗАПСП с изм от 2000 г - изобразеното лице няма изкл П да уговаря усл за използване на портрета
V. АП В/У АРХИТЕКТУРА
Колизия м/у АП & ПС, само ако архитектурното произведение наистина е оригинално, произведение на изкуството ...
VІ. АП В/У СБОРНИЦИ, СПРАВОЧНИЦИ, БАЗИ ДАННИ
1. Когато ПО не е ТрПО - АП е на съставителя - чл. 11
2. Когато ПО е ТрПО ~ бази данни - АП е на работодателя - чл. 14, а не на автора (maker)
VІІ. ПРАВОСПОСОБНОСТ & ДЕЕСПОСОБНОСТ
Малолетни, поставени под запрещение са автори, правна постъпка, за която не се изисква дееспособност, но за да издадат (напр) произведението трябва да са дееспособни (сделка). Стриктното БП приема родителите / настойници / попечители за l на АП.

29. СЪЩНОСТ И СЪДЪРЖАНИЕ НА СУБЕКТИВНОТО АП. СЪДЪРЖАТЕЛНА И ФУНЦИОНАЛНА ДЕФИНИЦИИ
І. LEG DEF
Няма такава, но може да се изведе по индуктивен път от ПН.
ІІ. СЪДЪРЖАТЕЛНА ДЕФИНИЦИЯ
1. Дефект - казват какво може титуляра, но той може де притежава права и без да използва някои правомощия
2. Включват - различни правомощия - използване, разпореждане с обекта на АП. Двойнственост на субективното АП - имущ & неимущ характер.
ІІІ. ФУНКЦИОНАЛНИ ДЕФИНИЦИИ
1. Плюс - обясняват същността на правото
2. Def - АП е призната и гарантирана от закона власт на едно лице в/у едно произведение (литературно, на изкуството, научно) която е изключителна, но и ограничена
3. Смисъл
а) обект = произведения на литературата / науката / изкуството
б) власт = право; условна власт; възможност да се направи нещо
власт - право = властване - регулирано право
в) изключително - авторът е единственият носител на това право и всеки трябва да се въздържа от извършването на определени действия

30. СЪДЪРЖАНИЕ НА АП - НЕИМУЩЕСТВЕНИ ПРАВА. ХАРАКТЕРИСТИКА
І. ИСТОРИЧЕСКИ ПОГЛЕД
1. Англо-американско АП
При зараждането му интересите на издателите били по-силни. Неимуществените права - отчуждаеми. Днес и тази правна система се доближава до континенталната - признава един минимум от неимуществени права в съответствие с Бернската конвенция.
2. Континентално АП
а) Франция - по-силно било лобито на авторите, по-добре защитени неимуществени права (на авторство)
дуалистична теория - неимуществени П (вечни & отчуждаеми) + имуществени П (отчуждаеми) = АПрава
б) Германия
монистична теория - неим + имуществени прамомощия, за срок от 70 г.
ІІ. ОТДЕЛНИ ПРАВОМОЩИЯ - ЧЛ. 15 ЗАПСП
1. Правомощия на авторство - чл. 15 т. 2
Правомощие авторът да се счита за автор на произведението; да иска да не се отрича това от 3 л & 3 л да не приписват авторството на себе си или на другиму.
2. Правомощие на автора да иска името / псевдонима му да бъдат означени по определен начин - чл. 15 т. 2
Това право е свързано с правот на име. Може да иска означаване с малки букви, с големи букви и т.н.
3. Правомощие на разгласяване - чл. 15 т. 1
Def - разгласяване е довеждане с авторовото съгласие на произведението до знанието на неограничен кръг лица.
Кога, къде, как и дали въобще да разгласи произведението е П на автора.
Авторът решава завършена ли е творбата и дали работодателят не може да го принуди да разгласява.
4. Правомощие на име
Авторът може да реши дали да използва или не име / псевдоним.
5. Правомощие на интегритет (цялост), уважение
Да се представя в цялост, непроменено, несъкратено произведението.
6. Правомощие на промени, доколкото не засягат интереса на 3 л
7. Правомощие да спре използването на произведението при промяна в убежденията си
Не е посочено как се извършва.
8. Правомощие на достъп до оригинала, ако се намира във владение на 3 л
1 -    8 са правомощия, нищо че законът ги нарича права.
ІІІ. ХАРАКТЕРИСТИКА
1. ЗАПСП - монистична система - чл. 15 разкрива отделни правомощия
2. Неотчуждаеми правомощия - авторско и правомощие за означаване на име / псевдоним.
а) при съавторство, когато не могат да се разберат за приноса, се сключва съдебна спогодба, т.е. не е съвсем неотчуждима правомощието
б) при идеална монистична система правомощията се наследяват, а по ЗАПСП се упражняват, т.е. едва ли не безсубектни, от името на кого?
31. СЪДЪРЖАНИЕ НА АП - ИМУЩЕСТВЕНИ ПРАВА. ХАРАКТЕРИСТИКА. ПРАВО НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ВСЕКИ ВИД ИЗПОЛЗВАНЕ
І. ИМУЩЕСТВЕНИ ПРАВА - DEF
Имуществено правомощие - използване (експлоатация - с оглед тиражиране и печалба)
1. Зависи от волата на автора
2. Зависи от характера на произведението (картина не може да се ...)
ІІ. ПРАВОМОЩИЯ
1. Възпроизвеждане на произведение
а) възпроизвеждане и разпространение на множество екземпляри / оригинали сред множество лица (тиражиране)
2. Публично представяне или изпълнение - чл. 55 и 58 ЗАПСП
За всяко самостоятелно използване се дължи възнаграждение на автора (превод, реализация на проекта)
а) публично представяне на спектакли (сценични произведения)
б) публично изпълнение - на вече разгласени произведения
“изпълнение” - възможно най-широко понятие
излъчване по безжичен път /по кабел / чрез сателит
Разрешението за излъчване по безжичен път включва в себе си и други начини за излъчване, стига същата организация да излъчва на същата територия на живо, а не по-късно предаването.
3. Право на следване (право на следваща продажба)
За произведения на визуалното изкуства (но само живопис, склуптура, графика) при повторна и следваща продажба авторът получава част от цената, но само ако е чрез посредник тази последваща продажба.
Някои виждат в нея право на издръжка, но тя е имуществено, а не лично право, макар да не може да се цедира, защото има и личен елемент.

32. СВОБОДНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОИЗВЕДЕНИЯТА
Чл. 23 дава граници на допустимото свободно използване с оглед правото на информираност и ако не се нарушават чужди и национални интереси.
І. ЦИТИРАНЕ - ПРИВЕЖДАНЕ
За да се развива науката е позволено използването на откъси от филми, музика, литература, възпроизвеждане на част от сгради. Може да се цитират дори неразгласени произведения.
1. Условия:
а) посочване на авторското име / псевдоним
б) в обичайния обем (преценка)
в) в съответствие с целите на твърдението (преценка)
2. Пример - рекламата на “Мобиком” в “24 часа” не е в соътветствие с целите & в обичаен обем - нарушение е
ІІ. ИЗПОЛЗВАНЕ НА МАЛКИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ПУБЛИКУВАНИ ЧАСТИ С ЦЕЛ АНАЛИЗ, КОМЕНТАР
Законът изключва само компютърните програми и бази данни. Той не посочва дали трябва анализът / коментарът да се извърши на същото място.
ІІІ. РЕПРОГРАФИЯ С УЧЕБНА ЦЕЛ
Съвкупност от технологии, позволяващи възпроизводство на документи, филми, CD, аудио- и видеокасети, но само с учебна цел.
ІV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТЕКУЩИ РЕЧИ / ИНФОРМАЦИЯ В МЕДИИТЕ
1. Условие - да не е реч отпреди време, да е текуща информация
V. ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ / ИЗЛЪЧВАНЕ НА ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ИЗЛОЖЕНИ НА ОБЩОДОСТЪПНИ МЕСТА
1. Условия:
да обслужва целите на информацията
да не използвано механично - контактно копиране
VІ. ИЗПЪЛНЯВАНЕ НА СПЕКТАКЛИ ОТ ОБУЧАВАЩИ СЕ АКТЬОРИ БЕЗ ДА ПОЛУЧАВАТ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
1. Условие - несъбиране на парични постъпления = не печалба, но осветление, декори могат да се покрият от приходи за билети
VІІ. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ШРИФТОВЕ ЗА НЕЗРЯЩИ
VІІІ. ЕДНОКРАТНО КОПИРАНЕ ЗА ЛИЧНИ ЦЕЛИ
То се заплаща, но не е в нарушение на АП чрез ксерокс, видео, касетофон, CD и други записващи устройства за лични нужди.
Още през 1993 г вносители / производители на аудио- и видеокасети, CD  и записващи устройства внасят в авторските организации 5% от митническата / производствената стойност на носителите и 2% от стойността на устройствата.
От 2000 г 20% от събраните от организациите суми постъпват в НФ “Култура”.
Справедлив въпрос - дали начинът на разпределение е правилен, защото произведенията на едни си записват, а към други няма интерес.

33. ВРЕМЕТРАЕНЕ И НАСЛЕДЯВАНЕ НА АП
І. ВРЕМЕТРАЕНЕ НА ЗАКРИЛА НА ПРОИЗВЕДЕНИЕТО
1. Принцип - АП съществува 70 г от смъртта на автора
а) филми - 70 г от смъртта на последния преживял от режисьора / сценариста / оператора / автора на диалога / автора на филмовата музика
б) енциклопедии, периодика - 70 г от публикуване на произведението
2. История:
а) Законът на кралица Ана предвиждал 14 г закрила
б) Казус “поетът Удуът” - не бил оставил наследство и за пръв път АП продължава да съществува след смъртта на автора
в) Конвенции:
Бернска - 50 г срок от смъртта на автора
Женевска - 25 г срок - с оглед интереси на развиващите се държави г) по света:
Америка - 50 г срок от смъртта на автора
Латинска Америка - 80 г
Германия
Отначало 50 г закрила, но с оглед подпомагане на млади автори, след изтичане на 50 г срок + 20 г, през време на които постъпленията отиват във фонд за млади автори. Няма успех фондът и закрилата ства 70 г от смъртта на автора.
ЕС - директива за уеднаквяване срока на съществуване на АП = 70 г
3. Чужд автор - прилага се срокът по чуждия закон, макар иначе да действа нашият.
4. За времето, когато не е съществувало АП, не се дължи обезщетение за използване.
ІІ. НАСЛЕДЯВАНЕ НА АП
1. Теории:
а) стара - за еднократно наследяване, ограничен кръг наследници
б) нова - за многократно наследяване, това е идеята на този 70г срок. Кръгът на наследници съвпада с този по ЗН, който действа при смъртта на наследодателя. Наследяват се само ФЛ.
2.    Ако авторът няма наследници - Д чрез министерството на културата / организации на колективно управление - ако е членувал.

34. АВТОРСКОПРАВНИ НАРУШЕНИЯ
І. DEF - ЧЛ. 94 ЗАПСП
1. Когато ФЛ упражнява авторски, изпълнителски, продуцентски и т.н. правомощия без съграсието на носителя на правото & без З основание.
2. ЮЛ 6 организации, носят солидарна отговорност, когато ФЛ = длъжностно лице извърши нарушение.
3. Съвместно извършване на нарушение
ІІ. ВИДОВЕ - ЧЛ. 97 ЗАПСП
1. Неправомерно отпечатване на литературно произведение
2. Неправомерен звукозапис на музикално произведение
3. Неправомерна продажба на книги, касети, CD и т.н., съдържащи произведение
4. Неправомерно представяне на спектакъл
5. Неправомерно публично прожектиране
6. Неправомерно излъчване по радио / ТВ
7. Неразрешен превод / преработка на произведение
8. Неправомерно възпроизвеждане / разпространение / използване на компютърна програма
9. Неправомерно използване на проекти, карти, схеми ~ архитектура, наука
10. Нерегистрирани на действаща организация за колективно управление.
ІІІ. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПО НК
С по-висока степен на ОО:
1. Контрафикция (пиратство) - възпроизвеждане, разпространение, излъчване или използване на чуждо произведение на науката, литературата или изкуството без авторовото съгласие.
2. Плагиатство - използване под свое / друго име на чуждо произведение на наука, литература, изкуство
3. Натрапено съавторство - включване като съавтор на лице, невзело участие в създаването на произведението.

35. ДОГОВОРИ С ПРОИЗВЕДЕНИЯ (ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОИЗВЕДЕНИЯ). ОБЩИ ПРАВИЛА
ЗАПСП неправилно употребява “използване на произведения”, има се предвид сключване на договори м/у автора и др лица, чрез които произведенията стават публично достояние.
І. ИСТОРИЯ
1. До 1921 - договорно АП
2. След 1921 - ЗАП
3. 1944 - 1951 - договорно АП, уредено в ТЗ
4. След 1951 - издателска дейност - Д монопол
5. Днес - уредба на договорите с произведениея в ЗАПСП
ІІ. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА
1. Търговски сделки - едната странавинаги е авторът, другата - търговецът
2. Двустранен договор - и двете страни се задължават
3. Възмезден договор - с/у отстъпването на правомощия авторът получава възнаграждение
4. Формален - при изключителния договор - писмена форма
5. Срочен - max 10 г, ако не е уговорено нищо - 3 г
Не е прехвърляне на право, не е разрешаване на използването, а е отстъпване на правомощие или учредително правоприемство.
ІІІ. ВИДОВЕ
1. Първични и вторични договори:
а) първични - м/у автор и предприемач - отстъпване
б) вторични - м/у предприемач и 3 л - преотстъпване
2. Изключителни и неизключителни договори:
а) изключителен - авторът отстъпва изрично изключително в писмен договор & се З да не отстъпва на други лица.
б) неизключителен - авторът може да отстъпва правомощия на много лица
ІV. ДОГОВОРНА АВТОНОМИЯ, ОГРАНИЧЕНА
Авторът обикновено е по-слабата икономически страна и често икономическите условия го принуждават да сключва договор. Не само икономическите условия, но и неимущ непрехвърлими правомощия са ограничение за договорната автономия.
V. НИЩОЖНОСТ
Д, с к анторът отстъпва правото на използване в/у всичко, което той би създал.
Дали ако отстъпва право в/у следващите 5 произведения е нищожен?
VІ. РАЗВАЛЯНЕ
Ако не се упражнява отстъпеното изключително право на ползване 2 години, авторът може да развали изкл Д.

36. ИЗДАТЕЛСКИ ДОГОВОР. ДОГОВОР ЗА ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ЗВУКОЗАПИСИ
А. ИЗДАТЕЛСКИ ДОГОВОР
І. DEF
Договор м/у автор & издател за отстъпване на правомощия = възпроизвеждане и разпространение на произведение с/у възнаграждение
ІІ. СТРАНИ
1. Автор
2. Издател - поемащ риска да възпроизведе & разпространи
ІІІ. ВИДОВЕ
1. Първични
а) издателски - м/у автор и издател (за създадено произведение)
б) изработка - м/у автор и издател (за бъдещо произведение)
2. Вторични - м/у издател & последващи ползватели (ТВ, медии)
3. Изключителни и неизключителни
ІV. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПЪРВИЧЕН ИЗДАТЕЛСКИ ДОГОВОР
1. Двустранен - З за възнаграждение; З за отстъпване
2. Възмезден - с/у възнаграждение
3. Формален - писмена форма
4. Срочен - до 3 г, ако не е уговорено друго / до изчерпване на тиража
5. ! Комутативен!
V. СЪДЪРЖАНИЕ
1. Автор - З да отстъпи правомощия, да даде ръкопис, първа коректура
2. Издател - З да възнагради - % (royalty) от цената на екземпляр, max 10 000
По-голяма сигурност би имало при задължителен min.
Б. ДОГОВОР ЗА ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ЗВУКОЗАПИСИ
І. DEF
Договор м/у автора & издател за отстъпване правомощия = записване & разпространение на музикално / литературно произведение с/у възнаграждение - малки права

37. Д С ПРОИЗВЕДЕНИЯ (ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОИДВЕДЕНИЯ). ДОГОВОР ЗА ПУБЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ. ДОГОВОР ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. ДОГОВОР ЗА ПУБЛИКУВАНЕ В ПЕРИОДИЧНО ИЗДАНИЕ
А. ДОГОВОР ЗА ПУБЛИКУВАНЕ В ПЕРИОДИКА
І. ПРЕДМЕТ
Остъпване на две правомощия - възпроизводство & разпространение на интервюта, статии, графики, фотографии, CD-та (по-кратки произведения от издателския договор). Поредица с определен облик.
ІІ. DEF
Няма Leg Def. Поне два броя да са издадени, за да претендира за периодика.
ІІІ. СТРАНИ
“Законът” се е объркал в чл. 59 ЗАПСП, издателят не страна по договора - виж чл. 10
1. Авторът
2. Собственикът, ФЛ / ЮЛ, което организира и финансира издаването
ІV. ВИДОВЕ
1. Договор за бъдещо произведение
2. Договор за готово произведение
V. ФОРМА
Неформален договор, но понякога е добре да има форма за доказване - писмена.
VІ. СЪДЪРЖАНИЕ (П&З)
1. Авторът З да създаде произведение от среден вид, да го коригира, отстъпи & предаде;
З да не предлага произведението 15 дни от предаването на друг ежедневник и 3 месеца на списание.
2. ФЛ & ЮЛ - да върне илюстрации, ръкописи, документи и т.н, ако не е уговорено друго
3. Неизпълнение, отговорност
Б. ДОГОВОР ЗА ПУБЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ
І. ПРЕДМЕТ
Правото на публично представяне на сценично произведение.
ІІ. Def
С договора за публично представяне на спектакъл, авторът отстъпва П на представяне с/у възнаграждение.
ІІІ. СТРАНИ
1. Автор на спектакъл
2. Ползвател - театър, организацията, осъщ публично представяне
ІV. ФОРМА
Писмена, защото П са изключителни.
V. СРОК
3 години (общ случай)
VІ. СЪДЪРЖАНИЕ (П&З)
1. З на автора да преотстъпи за публично представяне само на 1 субект от определена територия (напр София)
2. З на театъра в срок 1 г от предаването да изпълни произведението
В. ДОГОВОР ЗА ПУБЛИЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ - ГОЛЕМИ ПРАВА
І. ПРЕДМЕТ
Правото за изпълнение на литературно (рецитал) / музикално (концерт) произведение
ІІ. DEF
С договора за публично изпълнение авторът отстъпва правото на изпълнение с/у възнаграждение. Неограничен кръг лица са слушатели.
ІІІ. СТРАНИ

38. ДОГОВОР ЗА СЪЗДАВАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ФИЛМИ И ДРУГИ АУДИО-ВИЗИИ. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОИДВЕДЕНИЯ НА АРХИТЕКТЕУРАТА. ДОГОВОР ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА КОМПЮТЪРНИ ПРОГРАМИ
А. ДОГОВОР ЗА СЪЗДАВАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ФИЛМИ
І. ПРЕДМЕТ
1. Създаване на филм, аудио-визия
2. Отстъпване на множество правомощия в/у филми, аудио-визии (прожектиране, разпространение, възпроизводство)
ІІ. СТРАНИ
1. Автори = режисьор, сценарист, оператор, композитор на оригинална музика
(Авторски организации “Музикаутор” и “Филмаутор”)
2. Продуцент - ФЛ / ЮЛ организиращо & финансиращо филма
3. Последващи ползватели - киносалони, рекламни къщи, ТВ, кабелни оператори
ІІІ. ВИДОВЕ
1. Първични = автор & продуцент
2. Вторични = продуцент & последващи ползватели
ІV. СЪДЪРЖАНИЕ НА ПЪРВИЧЕН ДОГОВОР
1. Автори и З
а) режисьор - филм, сценарист - сценарий, оператор - заснемане, композитор - музика
б) всички да преотстъпят изключителното право на ползване ! ПИСМЕНА ФОРМА!
2. Продуцентски З - възнаграждение
V. СЪДЪРЖАНИЕ НА ВТОРИЧЕН ДОГОВОР
Продуцентът е З да уведоми режисьор, сценарист, оператор, композитор за скл ІІ договор.
1. Продуцентски З - да преотстъпи правомощие
2. Ползвател:
а) да възнагради продуцента
б) да възнагради автора
авторите получават непосредствено възнаграждение
авторите получават възнаграждение чрез “Филмаутор”.
Б. Д ~ ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА АРХИТЕКТУРАТА
І. ПРЕДМЕТ
Създаванеы използване на проект от последващ ползвател. Използването на проекта става само със съгласието на архитекта.
В. Д ~ СЪЗДАВАНЕ & ИЗПОЛЗВАНЕ НАКОМПЮТЪРНИ ПРОГРАМИ
І. ПРЕДМЕТ
Създаване & използване на компютърни програми
ІІ. СТРАНИ
Автро & ФЛ / ЮЛ законен титуляр на право в/у програма (работодател например)
ІІІ. СЪДЪРЖАНИЕ
1. П на титуляра
а) винаги може да изготвя резервно копие, да изпитва програмата
б) може, ако е уговорено, да я зарежда, изпълнява, предава на разстояние, съхранява в
& З да възнагради (напр работодател)
2.    З на автора (maker) да преотстъпи определени правомощия

39. СРОДНИ ПРАВА
І. DEF
П на артистите изпълнители, продуценти на звукозаписи, радио и ТВ организации, филмови продуценти.
Изключителни права - времетраене 50 г от годината, следваща изпълнението / записа.
Сродни на авторските, откъдето идва “сродни”.
ІІ. ИСТОРИЯ НА ПРАВНАТА ЗАКРИЛА
Тласък за възникването на тези права дава появата на записващи средства & възможността за тиражиране на записи, което било по-изгодно и за записвачите, и за собствениците на заведения.
1. Римска конвенция за закрила на изпълнителите, продуцентите на звукозаписи, излъчващите организации - 1961 г. Защита пред Европейския съд в Люксембург.
2. Усвояване от европейските законодателста 80-те
3. ЗАПСП от 1993 у нас
ІІІ. ПРАВО НА ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ
1. Субект = ФЛ. Ако има група изпълнители, всички упълномощават един да се разпорежда със СП. Правото на име на групата се запазва 10 г след прекратяването й. Води се специален регистър към МК.
2. Обект = изпълнение - обикновено има изобретение и то се изпълнява, за да стигне до публиката. Нашият З разширява кръга - циркови, вариететни изпълнители, озвучаване (П на глас).
3. Смесен х-р - имуществени & неимуществени правомощия
а) неимущ - П на име (обявяване, поставяне), запазване целостта на изпълнението
б) имущ - П да разреши записване, излъчване, вторично изпълнение
ІV. ПРАВО НА ПРОДУЦЕНТИ НА ЗВУКОЗАПИСИ
1. Субект = ФЛ, ЮЛ, осъществило първия запис на изпълнение и финансирането му.
2. Обект = зукозапис - резултат от звукозаписването в/у траен материален носител
Поредица от звуци (може улично движение, дъжд). З закриля всеки запис без значение оригинален или не ~ закрила на инвестициите.
3. Смесен характер - имуществени и неимуществени правомощия
а) неимущ - право на име (обявяване не името)
б) имущ - П на разпореждане със записа - излъчване, презаписване и т.н.
V. ПРАВО НА ФИЛМОВИТЕ ПРОДУЦЕНТИ
Признава се в много малко страни
1. Субект = ФЛ, ЮЛ, което финансира филмирането
2. Обект = филм, видеоклип, анимация, документален, игрален и т.н.
3. П
а) неимущ - П на име (обявянане)
б) имущ - П на разпореждане с филма - размножаване, препродаване, възпроизвеждане
VІ. ПРАВА НА РАДИО И ТЕЛЕВИЗИОННИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Спорно СП ~ закрила на инвестициите
П на разпореждане с програми - излъчване, записване, предаване по радио / ТВ, интернет и т.н.
Има директива на ЕС за наем & заем на произведения, която не е взета предвид от ЗАПСП. При наем се извлича търговска печалба, а при заем - не. При наем & заем не се изчерпват правата в/у произведението. З трябва да разграничи продажбата от наема и заема.

40. МЕЖДУНАРОДНО АВТОРСКО ПРАВО
І. ПРИНЦИПИ НА МЕЖДУНАРОДНАТА АП & СП ЗАКРИЛА
1. Законите на всяка държава уреждат възникването, прекратяването и обема на субективното ПИС, без да се съобразяват със законите на др държави
2. Чрез множество междунардони споразумения (конвенции) за държавите участнички възниква З за предоставяне на национален режим на чужденците. Принцип на асимилация на чужденците към местните лица. Формално = П на чужденци = П на местните лица.
ІІ. МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ - АП &СП
1. Бернска конвенция за закрила на литературните и художествените произведения - 1886
а) България се присъединява след Ньойския договор - 1921 г
б) действие:
принцип на асимилация
гарантиран минимум от АПмощия, с който държавите участнички трябва да съобразят законодателството си.
в) администриране - от Световна организация за интелектуална собственост (WIPO)
2. Универсална конвенция за АП - Женева 1952 г
а) България се присъединява през 1974 г
б) действие - да приобщи към системата на международното АП държави, които не са в състояние да “покрият” критериите на Бернската конвенция
в) администриране - от ЮНЕСКО
3. Римска конвенция за закрила на артистите - изпълнители, продуцентите на звукозаписи и излъчващите организации - 1961 г.
а) България се присъединява през 1995 г
б) действие - принцип на асимилация по отношение на артисти - изпълнители; продуценти на звукозаписи; радио и ТВ ортанизации. Това са т.нар. “сродни права”.
в) администрира се от WIPO, ЮНЕСКО & Международната организация на труда.
4. Конвензция за създаване на СОИС (WIPO) - 1967 г
а) от 70-те години е със статут на специализирана организация към ООН
б) седалището и е във Женева и участват над 170 държави.
5. Споразумение за свързаните с търговията аспекти на ИС (TRIPS)
То е приложение към Маракешкото споразумение за създаване на СТО (WTO)
а) действие - закрила на АП, СП, търговски марки и географски указания, промишлен дизайн, патенти, топология на интегралните схеми.
6. Директиви на ЕС, които се заимстват в АП на РП
Тъй като от 1995 г България е асоцииран член на ЕО, има задължение до 5 г от асоциирането си да хармонизира законодателството ~ с ПИС, именно на това се дължи големият брой промен в ЗИД на ЗАПСП от 2000 г.

41. ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА НЕЛОЯЛНАТА КОНКУРЕНЦИЯ С ОБЕКТИ НА ПИС. ОБЩА КЛАУЗА И ОСОБЕНИ СЪСТАВИ
І. ОБЩО ЗА КОНКУРЕНЦИЯТА
Предотвратяване на нелоялната конкуренция - вид ПИС с негативен обект (нелоялна конкуренция), не е очертан от закона положителен обект (лоялна конкуренция)
Конкуренция от лат - съвместно движение, в него има надпревара.
1. Стопанската конкуренция има полезни f:
а) оптимална организация на производството - по-малко хора, суровини, за по-високо качество и ниски цени
б) преодоляване на пазарния дефицит - предлага се това, което се търси
в) разнообразяване на стоки и услуги
като асортимент
задоволяване на различни “прицелни” групи (Макдоналдс и Шератон)
г) стимулира иновациите в стремежа да се задоволяват  високи пазарни потребности & по-малко ресурси се търси НТ прогрес
За да не се изражда, конкуренцията трябва да се регулира чрез макроикономически лостове.
ІІ. ИСТОРИЧЕСКО РАЗВИТИЕ И РАЗЛИЧНИ НАСОКИ
1. Насоки:
а) антитръстово право - с/у ограниченията в конкуренцията - стимулира съществуването на конкуренция
б) право срещу нелоялната конкуренция - с/у нарушаването на търговската практика - гарантира качеството на конкуренцията
2. История:
а) в областта на антитръстовото право - USA - първи решения с/у профсъюзите, които определят цената на труда без конкуренция
б) в областта на П с/у нелоялната конкуренция - Германия - І З с/У НЕЛОЯЛНАТА КОНКУРЕНЦИЯ
1921 Б-я - З с/у непочтената конкуренция
ІІІ. ОБЩА КЛАУЗА НА НЕЛОЯЛНАТА КОНКУРЕНЦИЯ
1. Парижка конвенция & ЗЗК чл. 30
а) ПК: действие в противоречие с честните обичаи в търговията; вредата не е елемент от ФС
б) ЗЗК: действие / бездействие в противоречие с добросъвестната търговска практика; вредата е елемент от ФС
2. Непозволено увреждане чл. 45 ЗЗД & чл. 30 ЗЗК
ФС:
чл. 45 ЗЗД
чл. 30 ЗЗК
субект = ФЛ
субект = ФЛ, ЮЛ, др формирования
-
стопанска дейност
-
отношения на конкуренция
-
нарушен етичен стандарт
действие
действие
причинна връзка поведение - вреда
-
вреда
вреда, но според ПК не е задължителна
вина
вина = пряк умисъл
противоправност
противоправност
Субекти на нелоялна конкуренция са ФЛ, ЮЛ, други формирования.
Отношения на конкуренция - когато стоките и услугите съвпадат (напр таксиметрови фирми, но е възможно едни и същи стоки да не се конкурират - цигари Мелник и Дънхил)
Лоялната конкуренция - етичен стандарт = добросъвестна търговска практика.
ЗЗК предвижда настъпването на вреда = ел от ФС за преследване, но самото противоправно поведение е достатъчно условие според ПК.
Вина - абсурдно звучи при ЮЛ, но се има предвид поведението на конкр ФЛ от ЮЛ.
ІV. ОСОБЕНИ (СПЕЦИАЛНИ) СЪСТАВИ
1. Състави за закрила на производствена & търговска тайна ~ ПК & TRIPS
! В/у неразгласена информация нява П, а има закрила с/у противоправни действия!
2.    Забрана на дъмпинг (предлагане на по-ниски цени от конкурентите) = антитръстово право.

42. ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН
Като патентите, търговските марки, географските означение, интегралните схеми е индустриална собственост.
І. DEF - ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН
Видимият външен вид на част / целия продукт / изделие (занаятчийско, промишлено), по специална форма, линии, рисунък, цветове. Т.е. съществен е естетическият резултат, а не техническият.
ІІ. ПРАВО НА АВТОРСТВО
Създателят на дизайна = автор. Право на авторство - безсрочно и непрехвърлимо.
ІІІ. ПРАВО ВЪРХУ РЕГИСТРИРАН ДИЗАЙН
1. Право на използване / експлоатация
2. Право на разпореждане
3. Забрана за 3 л з акопиране / използване за търговска цел
Не е П в/у дизайн използването за лични, експериментални, научни, обучителски цели, както и използването в чужде транспортни средства.
ІV. РЕГИСТРАЦИЯ В ПАТЕНТНОТО ВЕДОМСТВО
1. Заявка за издаване на сертификат за промишлен дизайн от автор / представител по индустриалнат собственост
2. Критерий за сертифициране на промишления дизайн
а) абсолютна новост - да не е идентичен на друг дизайн по света, който да е общодостъпен към датата на заявката
б) оригиналност - ако създава различно цялостно впечатление у потребителя, различно от впечатлението, което поражда известен вече дизайн.
3. Срок на действие на регистрацията = 10 г от заявяването + 3 х 5 г при подновяване
4. Служебен дизайн
Създаден при изпълнение на служебно задължение по ТрПО или при договор за изработка, ако изрично е било уговорено.
5. Прекратяване действието на регистрацията:
а) изтичане на срока на действие
б) отказ на притежателя от П в/у дизайн
в) прекратяване на ЮЛ = притежател на право в/у дизайн без правоприемство
ІV. НАРУШАВАНЕ НА ПРАВОТО ВЪРХУ ДИЗАЙНА
Използването на промишлен дизайн в търговска дейност без съгласието на носителя на П в/у дизайна
V. ПРАВНА ЗАЩИТА
1. ГП - в З за промишления дизайн - различни видове осъдителни искове
2. Административна:
а) митнически мерки - в З за промишления дизайн
б) АНО - констативни актове от органи на ПВ, наказателни постановления от председателя на ПВ - глоби от 500 до 5000 лв.

43. МАРКИ
Търговските марки са индустриална собственост, но ЗМГО не урежда само тях.
І. ЗНАЧЕНИЕ
Най-старият обект на интелектуална собственост по българското право.
ІІ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Търговската марка е осезаем знак, способен да отличи стоките и услугите на едно лице от тези на други.
1. Осезаемост - възприемане по сетивен път. Звукови марки - на радио станции, опити и за ароматни, най-разпространени са графичните.
2. Няма материално сходство с това, което означава
Chicago Bulls; Windows - не са бикове, нито прозорци.
3. Отличава, идентифицира продукцията на търговеца от тази на друг
Законът допуска марката = дума за род, различна от стоката (Windows), но не допуска марка = дума, еднаква със стоката (червено вино не е марка).
В САЩ има два регистъра:
на отличителните ТМ
на слабо отличителните ТМ, които щом добият популярност благодарение на продукцията си, добиват пълен статут
4. Не се регистрират:
а) знаци, които не отговарят на законовата дефиниция
б) марки без отличителност
в) марки = букви, думи от разговорния език
г) марки, указващи количество, състав, качество
д) противоречащи на морала марки, гербове, знамена
5. Срок на действие - 10 г + х.10 г
ІІІ. ФУНКЦИИ НА ТМ & МАРКИ ЗА УСЛУГИ
1. Отличителна - отличава от други стоки и услуги
2. Идентифицираща - дава info за източника на стоката / услугата
3. Рекламна
4. Гаранционна - в икономически смисъл, гаранция за по-добро качество, известна е марката, защото стоката е добра
ІV. ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ПРАВО В/У МАРКА СИ ДАВА ПО 2 СИСТЕМИ
1. First-to-use - предимство се дава на първото използване на марката, работи се усилено, за да се наложи марката, за да стане тя все по-отличителна
2. First-to-file - регистрационна система, дава се изключително право в/у марка на основание на регистрация в ПВ. От 1999 Б-я, Франция и Белгия са по тази система.
V. ПРОИЗВОДСТВО ПРЕД ПВ
1. Проверява се дали заявката за марка отговаря на формалните З изисквания (формална експертиза)
2. Проверява се дали заявката за марка отговаря на съществените З изисквания (експертиза по същество)
?Нужна ли е такава тромава процедура?
VІ. ВИДОВЕ МАРКИ ПО ЗМГО:
1. ТМ и марки за услуги отличават стоките / услугите на 1 л от тези на друго
2. Колективна марка - тя се отнася към 1, но е притежание на сдружение = ЮЛ и може да се предоставя само на членовете на сдружението.
3. Сертификатна марка (не е ТМ) - марка, регистрирана от едно лице за чужди стоки и услуги, удостоверява стандарта им, в един момент може всички да отговарят на стандарта. В международен аспект - ISO (International Standardisation Organisation)
VІІ. ВИДОВЕ МАРКИ ПО СЪЩЕСТВО
1. Общоизвестни на територията на РБ - не може да се регистрира сходна марка за всички стоки и услуги
2. Известна на територията на РБ - не може да се регистрира сходна за сходни стоки и услуги.
На база социологически проучвания, пазарни дялове, рекламно присъствие се категоризира.

44. ГЕОГРАФСКИ ОЗНАЧЕНИЯ
Обект на индустриална собственост.
І. DEF
Географските означения идентифицират мястото, което се свързва:
с производството на една стока
с географски и исторически особености
ІІ. ВИДОВЕ
1. Наименование за произход
Наименованието за произход служи за означаване на стоката, защото тя произхожда и дължи качествата си на мястото (Горна баня - минерална вода - от векове известна със свойствата си)
2. Географско указание - указва се мястото, защото стоката може и да дължи качествата си на произхода си (мястото) - от района на ...
ІІІ. ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ПРАВО В/У ГЕОГРАФСКО ОЗНАЧЕНИЕ
И тук действа регистрационната система. Чрез регистрация пред ПВ. Подава се заявка от производител на стока ~ с географското място.
1. Формална експертиза - спазени ли са всички формални изисквания на ЗМГО
2. Експертиза по същество - дали заявената за географско означение стока наистина е свързана чрез качествата / особеностите си с мястото
ІV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИЗКЛЮЧИТЕЛНОТО П В/У ГЕОГРАФСКОТО ОЗНАЧЕНИЕ
Когато престане да съществува връзка м/у географската среда и качествата на стоката.

45. ТОПОГРАФИЯ НА ИНТЕГРАЛНИТЕ СХЕМИ
І. DEF
Обект на закрила е топографията на интегрални схеми.
Уголемен чертеж на интегралните схеми.
1. Оригинална топология - оригиналност
2. Творчески (интелектуални) усилия вложени - творчество
3. Неизвестна (нова) за създателите на топологии - новост
ІІ. ИЗКЛЮЧИТЕЛНО П В/У ТОПОГРАФИЯТА НА ИНТЕГРАЛНИ СХЕМИ
И тук действа регистрационната система. Чрез регистрация пред ПВ. Подава се заявка от създателя / от работодателя при ТрПО
1. Формална експертиза - спазени ли са всички формални изисквания на ЗТИС