НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО – ОБЩА ЧАСТ

1.    Наказателното правоотношение се прекратява:
а/ поради смъртта на дееца
б/ при последвало помилване
в/ с реабилитацията на осъдения
г/ осъждането на престъпния деец
д/ с изтърпяване на наложеното наказание

2.    При освобождаване от изтърпяване на наложено наказание:
а/ държавата се отказва да изпълни наложеното наказание
б/ държавата губи правото си да наложи наказание поради изтекла давност
в/ съдът отлага определянето на наказанието за определен изпитателен срок
г/ държавата третира дееца като осъждан
д/ съдът може да помилва осъдения

3.    Наказателната отговорност се изразява в:
а/ правото на държавата да осъди лицето, извършило престъпление
б/ правото на държавата да изпълни наложеното наказание
в/ осъществяване на наказателно преследване на дееца
г/ възможност субектът да отговаря наказателно
д/ правото на държавата да третира дееца като осъждан

4.    Наказателният закон осъществява своята превантивна функция:
а/ като оказва общовъзпитателно действие
б/ като урежда съдържанието на наказателната отговорност
в/ като въздейства поощрително на лицата, осъществили престъпно поведение
г/ чрез уреждане съдържанието на наказателното правоотношение
д/ чрез предупредително и възпиращо въздействие върху всички граждани

5.    Общественоопасни последици наричаме тези, които:
а/ са предвидени в състава на престъплението
б/ деецът предвижда при извършване на деянието
в/ са основание за наказателна отговорност на дееца
г/ представляват отрицателни изменения на действителността, предизвикани от престъпното деяние
д/ субектът цели да предизвика чрез престъпното деяние

6.    Деянието е:
а/ съзнателен и целенасочен волеви акт
б/ система от телодвижения, осъществени под контрола на съзнанието
в/ акт, външно проявен в действие или бездействие
г/ предвидено в закон престъпно поведение
д/ поведение, предизвикано от определена потребност

7.    Вменяемо е лицето, което при осъществяване на деянието:
а/ е било способно да осъзнае свойството на постъпките си
б/ е могло да ръководи своите постъпки
в/ е било дееспособно
г/ е могло да разбере значението на постъпките си;
д/ е навършило 14-годишна възраст;

8.    Когато формата на вината е несъзнавана непредпазливост, деецът:
а/ бил е длъжен или е могъл да предвиди общественоопасния резултат;
б/ бил е длъжен и е могъл да предвиди престъпния резултат;
в/ предвижда настъпването на последици от определен вид;
г/ сигурен е, че последиците няма да настъпят;
д/ не предвижда общественоопасните последици от деянието;

9.    Фактическата грешка е:
а/ фактическо положение, поради което деянието се третира като случайно;
б/ обстоятелство, изключващо вината;
в/ лично обстоятелство, изключващо наказуемостта;
г/ незнание на съставомерни фактически обстоятелства;
д/ предпоставка за осводождаване на дееца от наказателна отговорност;

10.    Когато престъплението е осъществено с евентуален умисъл, деецът:
а/ предвижда вероятното настъпване на общественоопасните последици;
б/ съгласява се с настъпването на престъпния резултат;
в/ предвижда сигурното или вероятно настъпване на престъпния резултат;
г/ мисли да предотврати последиците от деянието;
д/ съзнава, че деянието уврежда или застрашава обекта на посегателството;

11.    Формалното престъпление е довършено, когато:
а/ с поставянето на обекта в опасност;
б/ е осъществен изцяло състава на застрашаващото престъпление;
в/ е довършено изпълнителното деяние;
г/ престъпният резултат не настъпва поради независещи от субекта причини;
д/ с довършване на бездействието, в което се изразява изпълнителното деяние;

12.    При довършен опит деецът:
а/ довършва изпълнителното деяние;
б/ предотвратява настъпването на общественоопасните последици;
в/ осъществява състава на престъплението;
г/ желае настъпването на престъпните последици;
д/ допуска настъпването на престъпния резултат;

13.    Задължителни елементи в основния състав на едно престъпление са:
а/ признаците относно субективната страна;
б/ признацире относно престъпния резултат;
в/ признаците, показващи противоправността на деянието;
г/ признаците относно изпълнителното деяние;
д/ признаците относно обществената опасност на деянието;

14.    Посредственият извършител:
а/ действа по съзнателно внушение на подбудителя;
б/ използва специални средства, посредством които осъществява престъплението;
в/ използва наказателно неотговорно лице за осъществяване на изпълнителното деяние;
г/ осъществява субективната страна на непредпазливо престъпление;
д/ създава условия за извършване на престъплението;

15.    Идеална съвкупност от престъпления има, когато деецът:
а/ с едно деяние засяга отрицателно разнородни обществени отношения;
б/ с едно деяние осъществява различни състави на едно престъпление;
в/ с едно деяние осъществява основните състави на две или повече различни престъпления;
г/ с едно деяние осъществява съставите на алтернативни престъпления;
д/ с едно деяние осъществява два квалифицирани състава на едно престъпление ;

16.    Съучастието като институт на Общата част е:
а/ задружно участие на две или повече лица в осъществяването на едно умишлено престъпление;
б/ основание за съвместна наказателна отговорност на две или повече лица;
в/ умишлено участие на две или повече лица в изпълнението на едно престъпление;
г/ причиняване на един престъпен резултат от две или повече лица;
д/ престъпно поведение на две или повече лица при общ умисъл;

17.    По българското право давността:
а/ освобождава дееца от изтърпяване на наказанието;
б/ изключва наказателната отговорност;
в/ заличава последиците от осъждането ;
г/ погасява наказателното преследване;
д/ заличава престъпния характер на деянието;

18.    Наказанието се налага със следните цели:
а/ да се окаже сплашващо въздействие върху осъдения;
б/ осъденият да получи възмездие за извършеното престъпление;
в/ да се порицае престъпника за извършеното общественоопасно деяние;
г/ да се промени мирогледа на осъдения;
д/ да се подготви малолетния за общественополезен труд;

19.    При освобождаване от наказателна отговорност:
а/ на малолетните се определя възпитателна мярка;
б/ на непълнолетните се налага възпитателна мярка;
в/ на пълнолетните се определя мярка за обществено въздействие и възпитание;
г/ държавата се отказва да осъди извършителя на престъплението;
д/ на невменяемия се налагат принудителни медицински мерки;

20.    Наказанието е:
а/ мярка на държавна принуда;
б/ задължителна обществена реакция срещу извършено престъпление;
в/ налагано от съд принудително засягане правата на лице, извършило престъпление;
г/ установено със закон принудително засягане на законни права и интереси на осъдения;
д/ основен елемент от наказателната отговорност, без чието изпълнение този вид отговорност не може да се осъществи;


ОТГОВОРИ


1.    А, В
2.    А, Г
3.    А, Б, Д
4.    А, В, Д
5.    А, Г
6.    А, Б, Д
7.    А,Б, Г
8.    Б, Д
9.    Б, Г
10.    А, Б, Д
11.    В
12.    А, Г
13.    Б, Г
14.    В
15.    А, В
16.    А, Д
17.    Г
18.    А, Г
19.    Б, Г
20.    А, В, Г