Република Гърция – парламентарна република, демокрация

Oбща клауза, континентален модел

Изпълнителна власт - упражнява се от Министерския съвет и президент. Основа на изпълнителната власт е правителството (министерски съвет), начело с министър-председател. Правителството се състои от Кабинет, който включва премиер-министъра и министрите. Правителството определя и ръководи политиката на страната в съответствие с Конституцията и законодателството. Премиер-министърът е длъжен да защитава единството на правителството и ръководи дейността му и тази на държавните служби като цяло, осигурявайки изпълнението на правителствената политика в рамките на закона. Правителството трябва да се ползва с доверието на парламента. Членовете на кабинета и заместник-министрите носят съвместна отговорност за общата политика на Правителството.

Президентът на Републиката регулира функциите на държавната власт. Той се избира от парламента за срок от пет години и неговият пост е несъвместим с никакъв друг пост, длъжност или функция. За да бъде избран, президентът трябва да получи мнозинство от две трети от общия брой от членовете на парламента. Той назначава премиер-министъра и по препоръка на последния, назначава също останалите членове на правителството и заместник-министрите. Също така, президентът представлява страната в международните отношения, обявява война, сключва договори за мир, съюз, икономическо сътрудничество и участие в международни организации или съюзи, и обявява референдуми. Той има право на вето върху законите, приети от парламента.

Примери за арбитраж
в административното оспорване могат да се намерят в законодателството на Португалия, Белгия, Франция, Италия, Гърция и др. В Гърция арбитражът е законен начин за разрешаване на съдебни спорове по административни въпроси, ако това е уредено в специален закон или ако в административния договор е включена клауза за арбитраж и тази клауза е законосъобразна. Арбитражният съд може да се произнася по фактически и правни въпроси, заведени пред него, и дори да разпорежда административният орган да изплати обезщетения.

Законодателна власт - упражнява се от Парламента (300 депутати).
Конституцията от 1975, с внесените през 1986 поправки, определя политическата система на Гърция като парламентарна демокрация с президент в качеството му на държавен глава. С други думи, в центъра на системата е парламента, един от двата законодателни органа в страната. Другият е президентът на Републиката.

Съдебна власт – упражнява се от независими съдилища
Правосъдието се осъществява от съдилища, състоящи се от постоянни съдии, които се ползват с лична и функционална независимост. Има Върховен съд, Апелативни съдилища и съдилища от първа инстанция. Специален Върховен Трибунал се занимава с уреждането на конфликти между съдилищата и административните власти или между Държавния Съвет, който е най-висшата инстанция, и обикновените административни съдилища от една страна и от друга страна гражданските и наказателни съдилища, или най-накрая, между Ревизионния Съвет и останалите съдилища.

Независимостта на съдебната система е пазена от Конституцията. Според членове от 87 до 100А: Само професионални и постоянни съдии раздават правосъдие. Съдиите са професионални, постоянни и несменяеми с пълна лична и функционална независимост. Всички гръцки съдии са завършили Националното училище за съдии. Съдиите служат само на Конституцията и на законите, които са в съгласие с нея. Съдиите се назначават с президентски декрет и се освобождават само със съдебно решение. Повишаването им се решава от Върховния съвет на правосъдието на гражданското и наказателното правосъдие и Върховния съвет на правосъдието на административното правораздаване съответно. Председателите и заместник – председателите на трите върховни съдлища както и прокурора на Касацията се избират от Кабинета. Председателите на трите върховни съдлища служат за не повече от 3 години.
Според Конституцията има 3 категории съдилища: граждански, наказателни и административни. Върховния съд по граждански и наказателни съдилища е Върховен касационен съд, докато за административните това е Държавния съвет. Оттук, гръцките съдии принадлежат на един от тези два клона. В последствие, административен съдия няма право да съди по наказателни и граждански дела, докато граждански съдия има право да съди по граждански и наказателни дела, но не и по административни дела.

Административно правосъдие:

В първият случай, административните актове се обжалват чрез възражение или чрез жалба пред съда, като компетентни са Административните съдилища (Първоинстанционни или апелативни), докато при всички останали административни актове се обжалват тяхната юридическа поправка чрез провъзгласяването им за нищожни и тези жалби подлежат на разглеждане от Държавния съвет или на Апелативния административен съд. Контролът върху тези актове е по отношение на тяхната законосъобразност, а именно дали са издадени въз основа на Конституцията и законите. Втора и последна инстанция, Държавният съвет е винаги компетентен да се произнесе по тези актове. Решенията на административните съдилища могат да се обжалват или да се иска преразглеждане, което се преценява от Държавния съвет. Ревизионният съд също е върховен административен съд, чиято юрисдикция е ограничена в определени области (спорове между държавата и гражданите относно техните пенсии например). Неговите решения са окончателни и не се контролират от Държавния съвет.

Конституция – 1975, ревизирана 2 пъти – 1986 и 2001, 120 члена – разделение на властите н ЗИС, социални свободи и права, промулгират се законите от Президента. Избори – на всеки 4 г., но президента може да го освободи по искане на кабинета – вот на недоверие. Законодателна власт – 300 члена в Парламента, еднокамарен. Съдебна власт – независима от изпълнителната и законодателната и включва върховни съдилища – ареопаг -(касация), държавен съвет, ревизионен съвет (финансов, контролен, одиторски съд). Има граждански съдилища (по граждански и наказателни дела) и административни съдилища – по административни дела, уреждат спорове между граждани и държавата.

Партийна система: либерално-консервативна партия Неа Демократия и (панелинистическо социалистическо движение) ПАСОК. 7 март 2004 е избран Костас Карамнлис – министър – председател на Гърция (Неа Демократия)

Конституционен контрол и държавният съвет:

След поправката на конституциата от 2001 г върховните съдилища могат да решават въпроса за конституционалността на правните постановления само на пленарна сесия. С решение 372/2005 г. Държавният съвет си възстанови правомощията без да нарушава конституцията.
Накои от по-важните изменения са: 1. Създаването на нови консултативни органи в административния клон. 2. Срокът на мандата на председателите на върховните съдилища е вече 4 години. 3. Нови клаузи относно конституционният контрол на законите и т.н.

В началото на 2006 Костас Караманлис обяви инициативата на Неа Демократия за нова поправка на Конституцията. Някои от предложенията са: да има частни училища, създаване на Конституционен съд, който да замени върховния специален съд и т.н