I. Двамата родители решили да подарят на сина си втория етаж от къщата. Една вечер тримата се събрали и родителите тържествено обявили дарението. Синът с признателност благодарил и на следващия ден се нанесъл в дарения имот.

Извършен ли е фактическия състав на дарението?

Синът собственик ли е или владелец? Какъв владелец е и защо?

След колко време ще придобие правото на собственост върху втория етаж? Как?

Отговор:

Няма дарение, защото няма формален акт за дарение.
Синът е владелец, защото той е обитавал етажа веднага след като му е бил "дарен".
Владението е недобросъвестно, защото синът няма правно основание да го направи негова собственост по чл. 70 от ЗС; няма акт, който годно да прехвърля вещни права.
След минимум 10 години може да се издаде констативен нотариален акт. След като актът е издаден давността е изтекла. Трябва да има и трима свидетели.


II. След смъртта на баща си, тримата братя наследяват една къща. В къщата живее един от тях, а останалите живеят в чужбина.

Какъв е делът на всеки един от братята? Майката е починала.

Владелец ли е синът, който живее в къщата?

Владее ли целия имот или само своя дял?

Може ли синът, обитаващ имота, да придобие правото на собственост върху целия имот? Какви действия трябва да извърши той?

Отговор:

При съсобственост всеки един владее по 1/3 без дяловете да са реално определени, т.е. всеки един от братята има по 1/3 от имота.
Принципът е, че синът- обитател владее своя дял и държи дяловете на своите сънаследнци.
Делбата е способ за прекратяване на съсобствеността.
За да придобие правото на собственост, синът обитател не трябва да допуска своите братя или техните наследници; трябва да започне ремонт. След като изминат 10 години може да придобие имота по давност при наличие на 3-ма наследници. Процедира се с констативен нотариален акт.
Подаден иск може да спре давността.
Чл. 31 (2)- спира давността:
Когато общата вещ се използува лично само от някои от съсобствениците, те дължат обезщетение на останалите за ползата, от която са лишени, от деня на писменото поискване.