През последните няколо години, медиите избълваха тонове информация за противообществените деяния на малолетни и непълнолетни - голи хроникьорски цифри, които запълваха криминалните страници или вечерните новини, като разпалваха за кратко фитила на общественото мнение и така до следващият фрапиращ случай. На хартия се появиха някои разрешения на институциите, но резултатът е следният: действително статистиката показва, че от 2003г. до сега тези противообществени прояви намаляват слабо в количествено отношение, но за сметка на това се увеличават драстично откъм жестокостта на извършваните от малолетни и непълнолетни деяния.
Разглеждайки този въпрос трябва безспорно да се отчете цялостното социално развитие на  общество, в ситуация на преход, поставено в социална аномия- старите норми вече не вършат работа, а новите още не са се установили. Според психолозите при това положение човек е оставен сам на себе си и „се изживява като самотник в тълпа”.Това води до погрешно разбрано чувство за отговорност и свобода. Така, лицата в младежка и детска възраст започват да тълкуват свободата като всепозволеност. Цялостната обществена ситуация освен на отделната личност, влияе и на семейството, по-конкретно на „родителското тяло” като базисен модел за подражание от подрастващите.( Впрочем това не е прецедент в световната история-  Британският психоаналитик Доналд Уиникът говори за Втората световна война, когато семейството като ядро е разпаднато, в следствие на което се наблюдава една антисоциална тенденция при децата, на които явно е липсвала стабилност и сигурност в семейството. Моето лично мнение е, че освен тези две отражения на социалната действителност, особенно силно влияние върху мотивите за нарастващата детска агресивност има лансираният в обшеството образ на успелия престъпник, за когото няма наказание. Демонстрира се, че агресията е успешен модел на поведение, че най-успешна е концепцията за налагането на индивида на всяка цена. „Съвременните деца са чужди на оценъчния модел, на избора, основан на морални категории "добро - лошо", казва Валери Илиев, инспектор в детска педагогическа стая към 7-о РПУ в София.
Според „НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА АСОЦИАЛНОТО ПОВЕДЕНИЕ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ”  Приета с Решение № 17 на Министерския съвет от 13 януари 2003 г., криминогените фактори, които обуславят асоциалното детско поведение са:
1.Проблеми, свързани с безработицата и ниския жизнен стандарт;
2.Деформации в ценностната система и негативно отночение към правните и обществените норми;
3.Липсата на възможности или нежеланието за запълване на свободното време на децата със смислени и ползени за развитието им дейности;
4.Психо-травмиращи отношения в семейството и микросоциалната среда, педагогическата занемареност, престъпната безотговорност на някои родители;
5.Личностни особености, социално-психични деформации, ценностни дефицити и недостатъчен контрол на проблемните деца;
В свои изказвания, инспектори от Детска Педагогическа Стая добавят и липсата на изградени профилактични центрове за работа с деца, на които са наложени възпитателни мерки по ЗБППМН.Освен това се посочва, че насилието все по-често се превръща в средство за социална реализация- набавяне на пари, надмощие в групата, отмъщение,завист.
При анализа на структурата на криминалните деяния при малолетните се очертават негативни показатели при блудствата, кражбите, хулиганството. При непълнолетните се наблюдава нарастване при изнасилванията, кражбите, (в т.ч. взломните кражби), хулиганството, престъпленията свързани с наркотици,проституция. Според Директорът на група „Детска престъпност” в Столичната дирекция на полицията, Виолета Аланджийска, през 2006г. е регистрирано увеличаване на тежките престъпления против личността- убийствата, изнасилванията, блудтвата, нанасянето на средни и тежки телесни повреди, заснемането и разпространението на порнографски материали от и със непълнолетни.
Специализирани заведения за противодействие на  детската престъпност са Детските педагогически стаи, чиито основни цели са работата по опазване здравето и живота на децата, превенция на престъпността и противообществените прояви, извършвани от малолетни и непълнолетни лица.Те осъществява дейност по разкриване, изучаване и отстраняване на факторите, обуславящи извършването на престъпления и противообществени прояви от и срещу малолетни и непълнолетни лица.ДПС се откриват  към общините по предложение на Министъра на вътрешните работи.Завеждат се от инспектори офицери с висше педагогическо образование, които се назначават от Министъра на Вътрешните работи, като тяхната дейност се ръководи и контролира от група “Детска престъпност” – СДВР, ДНСП, ЦК за БППМН, Инструкция на МВР и МКБППМН и под прекия надзор на органите на прокуратурата. Нарастването на броя и интензитета на престъпленията извършвани от малолетни и непълнолетни обаче води до извода, че дейността на тази институция не дава желаните резултати.
(статистиката сочи, че 23% от всички престъпления в София са извършени от малолетни непълнолетни)
  Казаното дотук води до въпроса за прилаганите мерки.Възпитателните мерки биват:
Предупреждение, задължаване лицето да се извини на пострадалия, задължаване за учатие в консултации, обучения и програми за преодоляване на отклоненията в поведението,забрана на непълнолетния да посещава определени места и заведения, забрана да се среща с определени лица или да сменя настоящия си адрес, задължаване на непълнолетния да отстрани със свой труд причинената вреда, задължаване на непълнолетния да извърши определена работа в полза на обществото, настаняване в социално-педагогически интернат, предупреждение за настанване във възпитателно училище-интернат с изпитателен срок до 6 месеца и настаняване във възп.у-ще интернат
Процедурата по налагане на тези мерки обаче е излишно тежка и дълга. Преписката от полицията се изпраща в прокуратурата, по нея прокурорът издава постановление.Ако престъплението е тежко се образува следствено дело по общия ред.Ако деянието не е с висока степен на обществена опасност- наказателното производство се отменя и материалите се изпращат в местната комисия по борба с противообществените прояви на малолетни и напълнолетни, след което се образува възпитателно дело. Ако решението по делото е, че лицето трябва да бъде изпратено във възпитателно училище интернат, то се изпраща в районния съд.Той е и последната инстанция, която постановява решение. Някои от предвидените санкции са почти неприложими (забрана за посещаване на определени места или срещане с определени хора например) тъй като не е ясно кой орган следи изпълнението на тези мерки. Ето защо е необходимо въвеждане на нови видове наказания, ускоряване на прозиводството чрез по-кратки срокове за разглеждане на деяния, извършени от непълнолетни, определяне на съдебни магистрати, които да разглеждат приоритетно такива дела или създаването на детски съдилища.
Такива съдилища функционират добре в повечето страни-членки на ЕС (Великобритания, Германия, Австрия, Франция, Белгия, Италия, Испания и т.н.)
Правораздаването в Германия по отношение на непълнолетните не се осъществава от специализиран съд, а от специален съдебен състав  на общите съдилища.Съдебното производство се ръководи от съдия по делата за младежи, съд със съдебни заседатели и наказателна камара за младежи.Обвинението се повдига и поддържа от прокурор, компетентен по делата срещу младежи. Важен орган в немската правораздавателна система е Службата за младежка помощ към съда.Представителите на тази служба проучват личността на дееца, оценяват развитието му и средата, в която се развива и се произнася за мерките, които се налагат.
Според законодателството на Франция непълнолетните извършители на престъпления не могат да бъдат предавани на обикновените съдилища.Делата им са подсъдни само на специално създадените за тях съдебни органи- съдия за деца, който се знаимава с по-леките случаи; съд за деца, който разглежда тежките престъпления.
В последните няколко години се възприемат и други разрешения за предотвратяване на престъпните деяния извършвани от малолетни и непълнолетни. За да се бори по-успешно с детската престъпност към регионалното министерство на правосъдието в Берлин е разкрито специализирано звено.Освен това всеки вписан правонарушител се следи от прокурор.; В комисия към ЕП пък се обсъжда възможността за осигуряване на подходяща издръжка, така че единият родител да може да си стои у дома и да се грижи за детето, срещу  задължение за семейството да учатва в курсове за отглеждане на деца.
  В заключение: Противообществени прояви извършвани от малолетни и непълнолетни винаги е имало.  И не самият факт за съществуването им е толкова стряскащ и невероятен, колкото сериозните и размери и все по-безскрупулните и жестоки техни проявления. Ето защо, смятам, че за овладяването им е нужен нов подход.


Въпроси:
1.В свое изказване Министърът на образованието Даниел Вълчев обяви, че се обсъжда  възможността да се въведе оценката по поведение. Смятате ли че това ще допринесе по някакъв начин за справяне с проблема?
2.Смятате ли че е приложимо за българското право създаване на подобни „детски съдилища или специализирани съдебни състави?
3.Мислите ли, че проявите на агресия на малолетни и непълнолетни са закономерна последица от агресията, която показват медиите, електронни игри и интернет?
4.Има ли според вас други мерки, освен тези, които споменах, които мислите , че биха били по- резултатни?