(има въпроси с повече от един верен отговор)


1. Коя е най-дългата граница на Република България?
 а) северната
б) югоизточната
в) южната
г) западната
д) североизточната

2. Грешните твърдения за промени в териториалния обхват на България са:
а) Първият официален документ, който описва границите на България е Султанският ферман от 1870 г. за учредяването на Екзархия.
б) Сан Стефанският договор включва – Северна Добруджа, Северна и Южна България с обща площ 180 хил. кв. км.
в) Берлинският договор включва Княжество България, Източна Румелия, територията на България става 80 хил. кв. км. и границите са признати от Великите сили.
г) Крайовската спогодба – на България се връща Южна Добруджа.
 
3. Кои от изброените почвени типове са разпространени в Северна България?
а) черноземни, сиви горски, алувиално - ливадни
б) канелени горски, жълтоземни, смолници
в) планинско – ливадни, блатни, сиви горски
г) кафяви горски, засолени, канелени горски

4. Кой от изброените растителни видове е ендемит за България?
а) черен бор
б) рилска иглика
в) българска къпина
г) червен глог
д) бряст
 
5. Посочете планинският район с най-мощен ВЕЦ в страната?
 а) Витоша
б) Родопи
в) Пирин
г) Стара планина
д) Рила

6. Отбележете групата на най-произвежданите цветни метали?
 а) олово, волфрам, сребро
б) цинк, уран, платина
в) злато, сребро, мед
г) олово, мед, цинк
д) уран, олово, сребро

7. Посочете двете най-големи български дунавски пристанища?
а) Силистра
б) Русе
в) Видин
г) Лом
д) Свищов
е) Никопол

8. Кои са основните сортове череши отглеждани в България?
а) Раундъп
б) Наполеонска
в) Ръждавишка
г) Корнуел
д) Росса

9. Началото на пощенските и телеграфните съобщения в България се поставя в:
а) 1902 г.
б) 1708 г.
в) 1879 г.
г) 1866 г.

10. Кои от посочените обекти са центрове на балнеоложки туризъм:
а) Вършец, Сандански, Наречен
б) Созопол, Девин, Банско
в) Хисаря, Сапарева баня, Вършец
г) Банкя, Поморие, Албена