1/Амитоза :
Амитозата представлява вид пряко делене на клетките. При него няма подготвителни фази за деление на клетката, каквито има при непрякото делене - митоза. Удвояването на генетичната информация се осъществява много бързо във времето, което е същевременно предпоставка за грешки в ДНК. На двете дъщерни клетки, резултат от амитозата не се предава еднакво количество генетичен материал. Предполага се, че това е един от начините по които се делят туморните клетки в организма. Амитозата се среще в различни едноклетъчни организми. дори и в някой видове клетки в човешкият организъм.

2/Бентос:
Бентос - термин, с който се означават всички животински организми, които населяват дъното на океани и морета. Пример за бентос са моските звезди, някой видове раци, членестоноги живеещи по дъното на океани и морета и др.

3/Бионика:
Бионика (думата е кратката форма на биомеханика, което произлиза от гръцката дума "биос" - означаваща живот и думата механика) oзначава прилагането на методи и системи открити в природата в изучаването и проектирането на инженерни системи и модерни технологии.

4/Гаметогенеза :
Гаметогенеза- биологичен термин, с който се обозначава образуването на полови клетки в животинските организми и човека. Гаметогенезата се извършва в половите жлези на накои от животинските организми. При мъжките организми процеса се нарича сперматогенеза, а при женските- овогенеза.

5/Ендемит :
Ендемити- растения или животни, разпространението на които се ограничава върху определен район - географска област, планина, водоем и т.н, а също така и държава или друга административна единица.

6/Осмоза:
Осмозата представлява пасивно преминаване на водни молекули от място на по-висока концентрация, към място с по-ниска ( на водни молекули).Осмозата има важно значение за клетките. Тя спада към така наречения пасивен транспорт на вещества през мембраната.

7/Рудимент:
биологията под рудимент или рудиментарен орган се разбира орган, който в хода на своето развитие е загубил напълно или частично своите функции. Закърнелият орган не може повече да изпълнява своята първоначална функция за сметка на нови функции (например апендиксът играе роля в лимфоносната система при човека). В повечето случаи обаче се случва обратното и полза от рудиментите няма. Примери за това при човека са: мъдреците (възпаление, израстване на неправилно място), апендикс (апендисит) и др.

8/Таксон:
Таксонът е систематична единица. Таксоните са конкретни, реално съществуващи организми, такива като обикновен бук (Fagus sylvatica), род бук (Fagus), семейство букови (Fagaceae) и т. на т. Всеки от таксоните заема определено място в класификацията - има определена категория. Категорията е абстрактно понятие, показващо мястото на таксона в класификационната система. Таксономични категории са видът, родът, семейството, класът и др. Основната таксономична категория, на която се гради класифинкацията, е вид (species).

9/Фосил:
Фосилите (от латински fossilis, fodio „копая“) са всички органични останки, следи или отпечатъци на растение или животно, които са били запазени в земната кора от отминали геоложки и праисторически времена.Това са разнообразни фрагменти от черупки и скелети от безгръбначни и гръбначни животни, фрагменти от тях, отпечатъци от телата на животни и растения.