Дешифрирайте, като знаете, че е използвана замяна, тоест буквите по определено правило се заменят с други букви. Използваните замени са различни.

1.Йвьр мвтюм ок йвпковдвф у енхрсфк

2. Нсанп йяпщй ря згзнсз

3.Обиесбгж

4. Впофт блп ож йтлбуж рпопъ

5. Зжбзмдсд мз жя снплмжя