К О Н С П Е К Т
по право на Европейския съюз
1. Обединителните процеси в Европа след Втората световна война- ЗЕС,  ЕОИС, Съветът на Европа и ОССЕ.
2. Планът “Шуман”. Създаване на ЕОВС -цели,  предмет и институции. Опитите за създаване на военна /ЕОО/ и политическа/ ЕПО/ общности и причини за неуспеха на проектодоговорите за ЕОО и ЕПО.    
3. Създаване на ЕИО и ЕОАЕ- цели , предмет, институции.
4. Довършване, разширяване и задълбочаване на Общностите.
5. Единният Европейски акт.  Договорът от Маастрихт за Европейски съюз- структура и съдържание.
6. Договорите от Амстердам и от Ница - изменения и допълнения в ДЕО и ДЕС.
7. Дебатът за бъдещето на Европа- Европейския конвент. Неуспешният опит за приемане на Договор за създаване на Конституция за Европа.
8. Правосубектност и правна същност на ЕО и ЕС.
9. Членство в ЕО и ЕС.
10. Засилено сътрудничество.
11. Компетентност на ЕО- обща характеристика предоставена компетентност
12. Принципът за вертикално разпределение на компетентността между ЕС и държавите-членки. Видове компетентност  на ЕС.
13. Принципите за субсидиарност и пропорционалност.
14. Европейско гражданство
15. Обща характеристика на институционния механизъм на ЕО/ЕС
16. Европейски съвет- състав и функции
17.Съвет на министрите и КОРЕПЕР- състав и функции.
18. Европейски парламент.
19. Европейска комисия.
20. Сметна палата, органи на ИВС и  консултативни органи  /Икономически и социален комитет, Комитет  на регионите, Комитет по заетостта/.
21. Процесът на вземане на решения-  основни нормотворчески процедури в Първи стълб.
22. Обща характеристика на правото на ЕО. Съотношения  с МПП и с вътрешното право на държавите-членки.
23. Първично право- източници  и място в правната система.
24. Производно право- класификация на актове на институциите в първия стълб и мястото им в правната йерархия.Общи правила за влизане в сила
25. Общностно право в широк смисъл- международни договори, сключени от                  общностите, договори, сключени от държавите-членки, неписани източници на общностно право.
26. Принципите за непосредствена приложимост и директен ефект на общностното право.
27. Принцип за примат /върховенство/ на общностното над националното право.
28. Актовете във втори и трети стълб- номенклатура и процедури за приемане
29. Обща характеристика  и структура на съдебната система- СЕО, ПИС, Трибунал па публичната служба /ТПС/     
30. Състав, организация, процедури  в Съда на ЕО.
31. Първоинстанционен съд- създаване, състав и процедури
32. Специализирани съдилища. Трибунал па публичната служба- създаване и състав
33. Разпределение на материалната и функционална компетентност между  СЕО, ПИС и ТПС
34. Сътрудничеството между СЕО и националните съдилища-Тълкувателна компетентност на Съда на ЕО –необходимост и значение
35. Производство по преюдициални заключения в първи стълб- чл.234 ДЕО
36. Особености  на тълкувателната компетентност в дял ІV ДЕО /чл.68/ и във трети стълб /чл.35 ДЕС/
37. Дела за отмяна на актове на институциите.
38. Дела за неправомерни бездействия на институциите.
39. Дела за обезщетение на вреди, причинени от неправомерни актове или бездействия на институциите.
40. Дела за установяване на неизпълнение от държавите -членки на задълженията им, произтичащи от общностното право.
41. Исторически преглед на отношенията България ЕС. Европейско споразумение за асоцииране на България с ЕО-структура, съдържание, институционен механизъм.
42. Договорът за присъединяване на България към ЕС –особености, структура. Участие на България в институциите на ЕС