Примерни въпроси от писмен изпит по ГПП. Не се доверявайте на дадените отговори.

 


1.Правото на иск представлява конкретна проявна форма на правото на правосъдието.То е субективно,публично,процесуално,потестативно, динамично право

2.Процесуалното представителство в гр.процес е представляването на ФЛ, ЮЛ или държавата от лице наречено законен представител, чиято власт не зависи от волята на представлявания, а произтича от закона или друг акт.
Представителство пред съда на ю.л. или ф.л., от упълномощени лица,които ги представляват по закон или според устройствените правила на ю.л.Процесуалното представителство може да бъде особено или по пълномощие.Пълномощниците се легитимират с пълномощно,подписано от страната или от нейния представител

3.Твърденията са такива обяснения на страните, с които те довеждат до знанието на съда изгодни за себе си факти.
              
4.Недопустими са онези съдебни решения, които са взети от съд, който не е имал нито право, нито задължение да постановява решение. Недопустимо е когато:
- ищецът не е имал право на иск,
- правото на иск не е надлежно упражнено,
- делото не е било подведомствено на съда,
- има липса на интерес.

5.Основанията за касационно обжалване са:
Въззивните решения,в които съдът се е произнесъл по съществен материално-правен или процесуално-правен въпрос,които е:
1.Решен в противоречие с практиката на ВКС
2.Решаван противоречиво от съдилищата
3.от значение за точното прилагане на закона,както и за развитието на правото
6.Съдебното решение се постановява в тайно съвещание от съдиите, участвали в заседанието, в което е завършено разглеждането на делото. Никой от съдиите не може да се въздържи от гласуване.

7.Когато има сключен предварителен договор и едната страна по него не изпълнява поетото задължение, изправната страна може да предяви иск за сключване на окончателен договорпо чл.19 ал.3 от ЗЗД.Ако според предварителния договор ищецът трябва да изпълни свое насрeщно задължение,при скючването на окончателния договор, съдът постановява решение,което замества окончателния договор ,при условие, че ищецът изпълни задължението си  в двуседмичен срок от влизане в сила решението на съда,включително чрез прихващане на платените от него за сметка на ответника задължения към държавата.
             
8.Обезпечаването на иска има за цел да:
- брани заплашеното материално право като осигурява, докато спорът е висящ, че неоснователно отричаното право ще бъде осъществено,
- попречи, докато спорът е висящ, да се осъществи неоснователно претендирано право.

9.Процесуална правоспособност е предвидена в закона абстрактна възможност да бъде носител на задължения и титуляр на процесуални права. Относима е към всички участници в процеса,които участват от свое име.Тя е абсолютна процесуална предпоставка за възникване на правото на иск.

10.Конститутивен  иск е този иск, с който се предявява потестативно право, което може да се упражни само чрез съда като се иска от съда да го потвърди със сила на присъдено нещо и да постанови следващата от него промяна на гражданските правоотношения между спорещите страни. Средство за принудително осъществяване на потестативни права,които се упражняват  съдебно.

11.Силата на прeсъдено нещо има следните 3 действия:. –
- правоустановяващо – м/у спорещите страни се установява състояние на правна определеност и безспорност,
- регулиращо – овластява страната, чието правно положение съдът е признал за основателно, да действа съобразно установеното от съда правно положение,
- непререшичмост на разрешения спор – погасява се правото предмет на сила на присъдено нещо,
- защитно – действа правозасилващо спрямо потвърденото право;действа правопрепятстващо спрямо носнователната претенция; действа правопредпазващо спрямо гражданските права, заплашени от претенция.

12.Недопустими са онези съдебни решения, които :
- страната не е притежава право на иск
- исковата молба не отговаря на изискванията
- съдът е присъдил нещо различно
- има свръхпетитум

13.Производството за поставяне под запрещение е конститутивен исков процес,който цели да се отнеме изцяло или на части дееспособността на лицето,като при него е задължително да участва лично това лице,

14.Счита се, че има арбитражно споразумение когато:
а/ съществува споразумение м/у страните да възложат на доброволен арбитража да реши определен гражданско (частно)правен спор, който да е арбитруем,
б/ арбитражно споразумение е писмено
в/ спорът, по който ще се произнесе, трябва да бъде конкретизиран.

15. Възбраната върху недвижим имот е: Обезпечителна мярка наложена за обезпечение на иска.От момента на налагането й длъжникът се лишава от правото да се разпорежда с недвижимия имот,да го поврежда или унишщожава под страх от наказателна отговорност
16.Предпоставките за съществуването на правото на иск са следните:
І - а/ положителни – трябва да са налице, за да може правото на иск да бъде надлежно упражнено:
процесуална дееспособност на страната
представителна власт на представителя
да е редовен искът
да се предяви пред съда, пред когото делото е подсъдно
      б/ отрицателни – осуетяват упражняването на  правото на иск
договор за отнасяне на спора пред арбитраж или чужд.съд
висящ процес м/у страните за същия спор
висящ процес за др. спор, от който зависи решението на първия.
ІІ - а/ да е възникнал граждански  спор, подведомствен на съда,  м/у правоспособни лица
      б/ гражд. Спор се решава със сила на пресъдено нещо.

17.При предявяването на иска трябва да се приложи пълномощно, когато исковата молба се подава от пълномощник .Пълномощното удостоверява упълномощаването и обсега на представителната власт.
18.Доказването в исковото производство е: Процесуална дейност на съда и страните, по пътя на която се установяват фактите от миналото (тези факти, които са се случили – полож., а не, които не са се случили – отриц.). Предмет на доказване – спорни факти от значение за решаване на делото и връзките м/у тях.
Съвкупност от процесуални действия на съда и на страните,насочени да се разкрие с помощта на доказателствени средства истината относно фактите,релевантни на спорното право
19.На окръжният съд като първа инстанция  са подсъдни.делата: 1. исковете за установяване или оспорване на произход, за прекратяване на осиновяване, за поставяне под запрещение или за отменянето му; 3. исковете за собственост и други вещни права върху имот с цена на иска над 50 000 лв.; 4. исковете по граждански и търговски дела с цена на иска над 25 000 лв., с изключение на исковете за издръжка, за трудови спорове и за вземания по актове за начет; 5. исковете за установяване на недопустимост или нищожност на вписване, както и за несъществуване на вписано обстоятелство, когато това е предвидено в закон; 6. исковете, които по други закони подлежат на разглеждане от окръжния съд.
20.Могат да се сочат и събират доказателствени средства до  приключване на съдебното дирене

21.След постъпване въззивната молба в първоинстанционния съд ,той проверява:
Чл. 262. (1) Ако жалбата не отговаря на изискванията на чл. 260 (Жалбата съдържа:
1. името и адреса на страната, която я подава; 2. означение на обжалваното решение; 3. указание в какво се състои; 4. в какво се състои искането; 5. новооткритите и новонастъпилите факти, които жалбоподателят иска да се вземат предвид при решаването на делото от въззивната инстанция, и точно посочване на причините, които са му попречили да посочи новооткритите факти;  6. новите доказателства, които жалбоподателят иска да се съберат при разглеждане на делото във въззивната инстанция, и излагане на причините, които са му попречили да ги посочи или представи; 7. подпис на жалбоподателя порочността на решението), т. 1, 2, 4 и 7 'и чл. 261, на страната се съобщава да отстрани в едноседмичен срок допуснатите нередовности.  (2) Жалбата се връща, когато: 1. е подадена след изтичането на срока за обжалване, и 2. не се отстранят в срок допуснатите нередовности. Дали е редовна и допустима.Дали страната подъла въззивната молба има право на въззивно обжалване.

22.Изпълнителен лист се издава по молба на кредитора, при условие,че съществува признато от закона притезание,след като съдът провери дали актът  е редовен и удостерява подлежащото  на изпълнение вземане срещу длъжника
23.Обезпечителния процес има за цел:
а) да брани заплашеното материално право като осигурява, докато спорът е висящ, че неоснователноотричаното право ще бъде осъществено;
б) да попречи, докато спорът е висящ да се осъществи неоснователно претендирано право.

24.Подсъдността бива: - родова – разпределя делата по вертикалата, м/у различни по степен и еднакъв съдебен район съдилища,
- местна – по хоризонтала като се взема предвид връзката на делото със съответния съдебен район,
- функционална – разпределя делата по функцията, която има съответния съд, предопределя се от родовата подсъдност..

25.Когато бъде подадена искова молба пред районния съд,която е родово подсъдна на ОСъд, то в такъв случай районният съд – РСъд издава определениеза прекратяване на делото,  и го изпраща накомпетентния  О Съд.

26.Насрещният иск е искът на който ответникът предявява срещу ищеца за общо разглеждане с първоначалния иск. Това е способ за последващо обективно съединяване на искове. Същевременно е форма на защита на ответника срещу претенцията на ищеца. за да бъде допустим, трябва да има за предмет: да има връзка в предмета на двата иска или да е налице възможност за компенсация на двете насрещни вземания????

27.Клаузата, reformation im peus  означава - преминаване към по-тежко наказание, т.е. заменя по-лекото наказание с по-тежко/втората инстанция/. Но това преминаване е възможно само ако има протест от прокурора или жалба от частния тъжител./От правосъдния речник,но няма отношение към ГПК и незная дали е вярно/
28.Под официален документ разбирам- Документ издаден от длъжностно лице в кръга на службата му по установена форма и ред,подписан и подпечатан
29.Документ може да се обжалва от насрещната страна най-късно с отговора на съдопроизводственото действие с което той е представен.Когато той е представен в съдебно заседание,обжалването може да стане най-късно до края на заседанието.
30.В Гражданския процес се включват следните три форми на защита:
- в исковия процес на спорно право
- в изпълнителния процес на неудовлетворено право
- в обезпечителния процес на застрашено право
31.За да се приеме като доказателствено средство някакъв информационен източник той трябва да  отговаря на следните 4 изисквания
1.Да е предвиден и уреден в Закона
2.Защитим
3.Относим
4.Необходим
32.Доказването като процесуална дейност обхваща: Процесуална дейност на съда и страните, по пътя на която се установяват фактите от миналото (тези факти, които са се случили – полож., а не, които не са се случили – отриц.). Предмет на доказване – спорни факти от значение за решаване на делото и връзките м/у тях.
33.Предмет на въззивното производство е :Не е  решението на 1-во инстанционния съд.Предмет е материално-правния спор по същество.Предмет на въззивното производство е същия материално-правен спор,които вече е решен от 1-во инстанционния съд
34.На касационно обжалване не подлежат следните решения на въззивната инстанция:
решенията на Въззивната инстанция  по дела с обжалваем интерес до 1000 лв.
35.Правото на принудително изпълнение е субективно, публично, процес. право на взискателя да поиска от съд. изпълнител да образува изп. дело и да предприеме действие за събиране на притез. право.
Правомощие да се изиска от изпълнителния орган да предприеме действия,включени в съответния изпълнителен способ и да приложи този способ за удовлетворяване на изискуеми притезания
36.Предявяването на въззивна жалба има следните последици:
а/
б/
в/
г/

37.Пълно е онова доказване, което създава несъмнена убеденост в съзнанието на съда,че даден факт се е осъществил
38.Насрещният иск има за предмет предмета на иска на ищеца  или да е налице възможност за компенсация на двете насрещни вземания.
39.Главно встъпване може да се извърши при следните условия: Третото лице,което има самостоятелни права върху предмета на спора,може да встъпва в делото ,като пряви иск против двете страни.Предяваването на иска се допуска до приключване на съдебното дирене в първа инстанция
40.Касационната жалба трябва да отговаря на следните изисквания, при неспазването им тя е недопустима.
1.Да отговаря на изискванията на чл.284 от ГПК
2.Да е подадена в срок
3.Да са отстранени нер едностите
4.Касатора да има право на Касационно обжалване
5.Да съществува правен интерес и интереса да е над 1000 лева
41.Като съдебно изпълнителни основания, обозначаваме тези които:
са влезли в сила решения и определения на съдилищата, осъдителните решения на въззивните съдилища,заповедите за изпълнение,съдебно-спогодителните протоколи ,решенията в заповедите за изпълнение и т.н. - чл. 404
42.Не са арбитруеми  следните граждански спорове:
а/които има за предмет вещни права
б/ които има за предмет владение върху чужд имот
в/издръжка
г/права по трудово правоотношение
43.Под “подведомственост” се разбира: На съдилищата са подведомствени всички граждански дела Абсолютна процесуална предпоставка за съществуване на правото на иск..Ако делото не е подведомствено на съда, то и ищеца няма право на иск.
44.Когато в исковата молба ищецът е пропуснал да посочи доказателствата и не е представил наличните писмени доказателствени средства съдът:...

45.С края на първото заседание по делото пред първоинстанционния съд се преклудира...

46.По реда на особените производства се гледат производства по :
Бързо производство,производство по брачни дела,производство по гр.състояние,произв.по запрещение,съдебни делби,производство по търг.спорове,производство по колективни спорове.
47.На правото на принудително изпълнение кореспондира
Задължение на съдебния изпълнител да предприеме процесуални действия


48.Диспозитивното начало означава ,че
Съдът дава защита тогава,дотолкова и докогато защитата се иска от заинтерисованата страна

49.Доказателствените средства биват:
а) Според начина на представянето им в съда – гласни и веществени
б) Според съдържащата се в тях информация – преки и косвени
в) според източника им – първични и производни

50.Когато исковата молба е нередовна с разпореждане на съда се оставя без движение.Съдът разпорежда да се изпрати съобщение на ищеца да поправи нередностите в едноседмичен сроки ако това не стане последната се връща,като разпореждането подлежи на обжалване

51.Субективното съединяване на исковете бива следните видове
а/активно и пасивно
б/обективно и необходимо
в/факултативно и задължително

52.Предмет на касационното производство е: решението на въззивната инстанция

53.Въззивното решение ще бъде отменено като неправилно от ВКС при касация,когато са налице следните основания:
съществени нарушения в съдопроизводството
нарушение на съществуващите процесуални норми,които са проява на принципите на гражданския процес
нарушението да е съществено

54.Наложената от съда обезпечителна мярка цели да:
да бъде бизприпятвено удовлетворено едно присъдено от съда притезание????
55.Под спиране на съдопроизводството разбирам:
Съдът спира производството:
1.По съгласие на страните
2.В случай на смърт на някой от страните
3.когато е необходимо да се установи настойничество и попечителство на някоя от страните
4.когато в същия или друг съд се разглежда дело решението на които ще има значение за правилното решаване на спора
5.Когато при разгл. На едно гр.дело се разкрият преспътни обстоятелства,от установяването на които зависи изхода на исковия процес
6.Когато КС е допуснал разглеждането по същество на искане с което се оспорва конституционосъобразността на приложим по делото закон
7.В изрично предвидените от закона случаи
56.Характерно за гражданския процес като производство е това,че
Двустранно,динамично,контрадикторно/спорно/,състезателно и диспозитивно производство
57.Признанията са такива обяснения на страните, с които  страната довежда до знанието на съда неизгодни за себе си факти. Признанията се счита че са док.средство.

59.Недопустими са онези съдебни решения при които. Не отговарят на изискванията при които делото може да се реши по същество.Недопустимите сд.решения пораждат правни последици за разлика от нищожните.
60.Характерно за въззивния съд е ,че разглежда въззивното производство,което има за предмет материално правния спор по същество,които вече  е решен от първоинстанционния съд
64.Служебното начало във въззивната инстанция се проявява в Съдът се задължава служебно да извърши необходимите процесуални действия,след като веднъж е сезиран
65.Под доказателствени средства разбирам  предвидени и уредени от закона източници на сведения за подлежащи на доказване факти
66.Непълно доказване е онова доказване.,което създава веоятна представа в съда,че даден факт се е осъществил.
67.След постъпване на въззивната жалба в първоинстанционния съд, той поверява дали е редовна и допустима,спазен ли е срокът за подаването й.Има ли право страната подала въззивната жалба на въззивно обжалване
68.Обезпечителния процес влиза в действие когато съществува опасност, че ще се предприемат правни и фактически действия от страна на длъжника с материалното право, предмет на спора,които ще доведат до невъзможност за неговата реализация в бъдеще
69.Необходимо другарство е тогава налице, когато има едно единствено материално правоотношение  в които участват необходимите другари – СИО,ООД
70.Принципът на служебното начало в гражданския процес означава,че
Съдът се задължава служебно да извърши необходимите процесуални действия,след като веднъж е сезиран
72.Процесуалната защита на ответника срещу иска се състои в оспорване правото на иск на ищеца и неговото надлежно упражняване
73.Обективните предели на силата на присъдено нещо на съдебното решение по принцип обхващат предметът за които силата на присъдено нещо важи, т.е. това ,което придобива качестнво на присъдено нещо
което се индивидуализира с материалното право,по което съдът се е произнесъл с решение, като го е потвърдил или отрекъл
74.Забраната reformatio in peius намира място при  обжалването важи доколкото........
75.При първото въззивно обжалване под “нови доказателства” се разбират онези доказателствени средства, които твърдят нови обстоятелства и сочат нови доказателства,само ако не са могли да ги узнаят,посочат и предоставят до подаване на жалбата
76.На правото на принудително изпълнение ,кореспондира задължения на    съдебния изпълнител за процесуални действия
78.Доказателствените средства биват:
а/гласни и веществени
б/преки и косвени
в/първични и производни
79.Субективното съединяване на исковете бива:
а/активно и пасивно
б/обективно и необходимо
в/факултативно и задължително
80.Предявяването на въззивната жалба има следните последици:
1.Може да провъзгласи нищожност на съдебното решение или да го върне за разгл. На 1-воинстанционния съд
2.Недопустимост на съд.решение и неговото обезсилване или връщане на делото
3.Неправилно решение – въззивния съд се произнася по материалния спор
81.Обективното съединяване на исковете има тогава, когато в съда има висящи няколко дела,в които участват едни и същи лица на страната на ищеца и на ответника или които имат връзка помежду си,съдът може да съедини  тези дела в едно производство и да издаде общо решение по тях
82.Подпомагаща страна в исковото производство е страната,която подпомага една от главните страни в исковото производство,за да извоюва благоприятно решение в полза на подпомаганата страна.Търсят защита за главните страни ,но ги подпомагат в свой интерес.
83.При подаване на въззивна жалба само срещу решението по един от обективно съединените искове се стига до  това,че ако са комулативно съединени влиза в сила едното решение,ако са основен и евентуален, обжалването на основния запазва висящността на евентуалния иск.
84.За да допусне предварително обезпечаване на иска съдът трябва да се увери,че........
85. Изпълнителния способ зависи от.....

86.Характерното за охранителните производства е това,че те целят.
Едностранни ,безспорни производства с привантивен характер,не навлизат в чужди правни сфери.Нямат противна страна

93.В гражданския процес се включват следните три форми на защита-санкция
1.СПН – поржда я всяко едно влязло в сила решение
2.КД- когато е уважен конститутивен иск
3.Изпълнителна сила – произлиза от съдебно решение с което е уважен осъдителен иск
94.За да се приеме като доказателствено средство някакъв  информационен източник, той трябва да отговаря на следните 4 изисквания:
1.Да е предвидено и уредено в закона
2.Да е относимо -да носи информация относно право релевантни за делото факти
3.Да е допустимо
4.Да е необходимо
95.Документ е Вещ върху което с писменни знаци е материализирано изявление и е подписан
96.Доказването като процесуална дейност обхваща:  фактите и връзките между тях

98.Недопустими са съдебните решения,когато
1.Не отговарят на изискванията при които делото може да се реши по същество.Недопустимите сд.решения пораждат правни последици за разлика от нищожните.
99.Правото на принудително изпълнение е правомощие да се изиска от изпълнителния орган да предприеме действия,включени в съответния изпълнителен способ и да приложи този способ за удовлетворяване на изискуеми притезания
100.Изпълнителния лист е процесуална ценна книга,  материализилаща правото на принудително изпълнение,което овластява и задължава изпълнителния орган да пристъпи по молба на кредитора към принудително изпълнение.Нeнеобходима предпоставка да започне изпълнителното производство.