Казус от държавен изпит, проведен на 25.04.2009 г.

 

На 18.12.2007 година в община П. бил проведен търг за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ с площ 2200 кв.м.
    Със заповед на кмета на общината от 21.12.2007 година за спечелил търга бил определен единственият участник – “БЕЛИР” ЕООД, а също и цената, сроковете и условията за пращане.
    Впоследствие на 06.02.2008 година, кметът издал нова заповед, с която се допълвала първата от 21.12.2007 година в частта, касаеща размера на сумата чрез включването на нови 48 000 лв., представлявяще ДДС на земята.
    На 16.02.2008 година срещу допълващата заповед от страна на “БЕЛМОР” ЕООД била внесена жалба в Апелативния съд – гр. П. В жалбата се изтъквало,че заповедта е недаконосъобрадзна поради съществено нарушение на производствените правила при нейното издаване.
    Съдът приел жалбата за редовна и допустима, въпреки че към нея липсвали преписи от писмените доказателства за другата страна. Дал ход на делото, произнесъл се по жалбата и по отношение формата на акта \заповедта\.

1.Какъв вид административен акт е заповедтта на кмета от 21.02.2007 година?
2.Допустимо ли е било нейното обжалване – по какъв ред, пред кого и в какъв срок?
3.Подлежи ли насамостоятелно оспорване допълнителната заповед?
4.Основателна ли е жалбата на “БЕЛМОР” ЕООД?
5.Правилни ли са действията на съда относно редовността и допустимостта на жалбата?
6.Допустимо ли е  съдът да се произнася и за други основания за незоконосъобравност, освен посочените в жалбата?
7.Какво следва да бъде решението на съда?
8.В случай, че заповедта бъде отменена, за административния орган \кмета на общината\ съществува ли възможност за правна помощ – по какъв ред, пред кого и на какво основание?