Гражданинът Иванов обжалвал наредба за телефонизацията, издадена от Министерския съвет. Въпреки че сам той нямал телефон, решил, че всеки може да обжалва нормативен административен акт пред Върховния административен съд. Когато подавал жалбата си, посочил, че наредбата не е издадена от компетентен орган. Това трябвало да бъде министърът на транспорта и съобщенията, а не МС и подал жалбата си направо до ВАС. Жалбата на Иванов била преценена от заместник – председателя на ВАС като недопустима, тъй като жалбоподателят нямал правен интерес от обжалването (не притежавал телефон). На основание чл. 20 ЗВАС Иванов оспорил с частна жалба акта за недопускането й пред 3 – членен състав на ВАС. 3 – членният състав решил, че жалбата е допустима и отменил определението на заместник – председателя за оставянето й без разглеждане. По въпроса за директното сезиране на ВАС съдът обърнал на Иванов внимание, че трябва да подаде жалбата си чрез органа – автор на акта.
 
Въпроси:

   1. От кой момент и в какъв срок възниква възможността за обжалване на наредбата?
   2. Доказва ли се правен интерес при оспорването на нормативен административен акт?
   3. На какво основание би могъл да се атакува подзаконов нормативен акт?
   4. Правилно ли 3 - членният състав на ВАС е указал жалбата да се подаде чрез органа – автор на обжалвания акт?
   5. Обвързан ли е съдът с посоченото в жалбата основание?
   6. Участва ли и прокурор в разглеждането на жалбата срещу нормативен административен акт?
   7. Какъв състав на ВАС би трябвало да разгледа жалбата на Иванов – срещу наредбата и срещу определението на заместник – председателя?    

Отговори:

   1. 3 дни след обнародването й в '' Държавен вестник''.  Пр. на обжалване- безсрочно във времето.
   2. всеки има правен интерес да  обжалва нормативен административен акт, т.е. не е необходимо да са нарушени правата му.
   3. може да се атакува на всяко едно от основанията за законосъобразност
   4. чл.16 ЗВАС ;  Чл 152 ал1 АПК : Да.
   5. чл. 168 ал 1 АПК : Не.
   6. не е задължително. участва само когато прецени,че има държавен или обществен интерес
   7.  5 членен състав на ВАС