май 2008 г. ДИ ППН
    Прокурорът Христов издал протест срещу издадена от кмета на община Харманли заповед, както се мотивирал, че участието му се налага от важен държавен и обществен интерес и има основание в чл. 16, ал. 1, 3. 3 АПК. Протестът му бил оставен  без разглеждане от административния съд, защото в него не бил доказан правен интерес от оспорването, както изисква чл. 159, т. 4 АПК. С частна жалба прокурорът Христов обжалвал разпореждането и след разглеждането й в открито заседание то било отменено с мотива, че за прокурора правният интерес се презюмира и не бива да бъде доказван. Делото било насрочено за разглеждане, но в определения час Христов не се явил, макар и уведомен за деня и часа на заседанието по съответния ред. Съдията решил, че присъствието на прокурора не е необходимо. Провел съдебното заседание и обявил делото за решаване по същество. На основание чл. 229, ал. 1, т. 1 АПК Христов обжалвал определението на съда, като твърдял, че съгласно чл. 16, ал. 3 АПК участието било задължително и без негово заключение съдът няма право да обявява делото за решаване.

Въпроси:

1.    Кога участието на прокурора при разглеждане на административни дела е задължително?
2.    Трябва ли прокурорът да доказва правен интерес при подаване на протест по чл. 16, ал. 1, т. 3 АПК?
3.    Къде и от какъв състав на съда се разглежда частната жалба по чл. 160 АПК?
4.    Къде и от какъв състав на съда се разглежда частната жалба по чл. 229, ал. 1 АПК?
5.    Неучастието на прокурор в съдебното заседание пречка ли е или делото може да се разглежда и без него?
6.    Основателни ли са твърденията на Христов, че без негово заключение съдът не може да решава делото?
7.    Подлежат ли на обжалване определенията на съда за даване на ход по същество на делото?

Отговори :

1.    чл.16 ал.1 т-ка 1 АПК
2.    прокурорът защитава държавен или обществен интерес. Той трябва само да обоснове дали интересът е държавен или обществен.
3.     ВАС от 3 членен състав
4.    ВАС от 3 членен състав
5.    неучастието на прокурора в съдебното заседание не е пречка. Той е страна в процеса. Ако е спазаена процедурата по уведомяването и той не се е явил- делото се гледа без него.
6.    не. Може да е основателно само, ако присъствието или участието му е задължително
7.     не. То е по движение на делото.